Čítanie z dňa:  3.09.2018
  Pastor Chris   

VIAC AKO POŽEHNANÝ MUŽ

Hospodin riekol Abrámovi: …. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním (Genezis 12:1 – 2).


Boh nielen požehnal Abraháma, ale takisto ho urobil požehnaním. Napríklad Lót bol požehnaný Hospodinom odkedy nasledoval Abraháma: „Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať“ (Genezis 13:5 – 6). Zamysli sa o tom! Lót veľmi zbohatol a to kvôli svojej spojitosti s Abrahámom.

Ak si znovuzrodený, to isté platí o tebe, lebo aj ty si potomok Abraháma: „ … A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29). Všetky požehnania akými Boh obdaroval Abraháma sú teraz tvojim vlastníctvom v Kristovi Ježišovi. Ty predstavuješ balík božského požehnania! Mať takéto vedomie vykorení každý zmysel potreby či nedostatku z tvojho života.

Boh ťa nechce mať v situácii kedy máš nejakú potrebu; On už spravil všetky veci tvoje (1.Korintským 3:21). Rímskym 8:17 spomína ako si sa stal Božím dedičom a spoludedičom s Kristom. Neexistuje nič čo by si nemohol mať, alebo nedokázal urobiť. V žiadnom prípade by si nemal v sebe nosiť vedomie potreby. On ťa priviedol na jedno veľké miesto nebeského bohatstva. Preto sa staň požehnaním tak ako to Hospodin určil pre teda.

Ty sám si Boží kontak požehnania pre svet kde funguješ. Keď Hospodin hľadá cestu ako niekoho požehnať, lokalizuje teba; ty si Jeho partner a kanál požehnania pre svet. Ktokoľvek dokáže prijať požehnanie a zázrak od Pána, stačí mu k tomu len spojitosť s tebou.

Napríklad nezáleží na aký druh choroby niekto trpí, on alebo ona môžu byť uzdravený samotným dotkykom s tebou. Je tomu preto, lebo ty si Boží dom, Jeho živý chrám (1.Korintským 3:16); znamenáš stelesnenie plnosti Božích požehnaní. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Pane, ďakujem za požehnanie ma so všetkými duchovnými požehnaniami na nebeských miestach v Kristovi Ježišovi. Som si vedomí o tom ako som požehnaný a patria mi všetky veci pre život a zbožnosť. Tak žijem nádherný život, rozdávajúc Tvoje požehnania v mojom svete, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 4:1 – 5; Efezským 1:3

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1 – 2:1 – 4 & Príslovia 12 – 13

2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:1 – 8 & Jeremiáš 21