Čítanie z dňa:  3.09.2021
  Pastor Chris   

VONKAJŠÍ PREJAV VNÚTORNEJ PRAVDY

Pozdvihnite svoje ruky ku svätyni a dobrorečte Hospodinov (Žalm 134:2).


Zamyslel si sa niekedy nad tým prečo ľudia často vzhliadnu hore k nebu, keď povieme „Poďme sa modliť?“ Ide vlastne o vonkajšiu ukážku vnútornej pravdy, čosi duchovné, pretože Otec nie je na oblohe ale v nás; On žije v tebe. Nedajme sa preto popliesť pohybmi navonok ani gestami.

Žalm 141:2 uvádza „Nech je moja modlitba kadidlom pred Tebou a dvíhanie rúk podvečernou obeťou.“ Dávid, Hospodinov prorok, autor týchto žalmov, bol dobre oboznámený s tým ako prebieha kňazská služba Starého Zákona vo svätostánku toho času. Rozprával prorocky a porovnal večernú obetu v Starom Zákone k dvíhaniu našich rúk vo chválach.

Biblia takisto spomína „Pozdvihnite svoje ruky ku svätyni a dobrorečte Hospodinovi“ (Žalm 134:2). Apoštol Pavol zopakoval rovnakú vec; pochopil aké dôležité je dvíhať naše ruky vo chválach keď pod vedením Ducha riekol „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru“ (1.Timoteovi 2:8).

Keď sú tvoje ruky pozdvihnuté vo chválach, potvrdzuješ tým ako zákon Ducha života v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil spod zákona smrti a hriechu; potvrdzuješ slobodu, radosť, prístup do Božej prítomnosti a tvoju jednotu s Ním. Nesnažíš sa „osloviť“ Boha akoby si bol na míle ďaleko; On je v tebe a ty si v Ňom a ty to dobre vieš. Nech je požehnaný Hospodin!
MODLITBA


Drahý Otec, dnes dvíham moje ruky k Tebe vo svätosti, aby som Tebe žehnal a zbožňoval Ťa za Tvoju lásku, spravodlivosť a milosť! Som navždy vďačný za to, že Duch Svätý zriadil svoju permanentnú rezidenciu v mojom srdci. Žije vo mne vo svojej plnosti a napĺňa tak Jeho službu vo mne, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:16; Žalmy 134:1-2

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1 – 2:1-4 a Príslovia 12 – 13

2.ročný Biblický plán: Lukáš 20:27-38 a 1.Samuelova 22