Čítanie z dňa:  3.11.2012
  Pastor Anita   

Život v prosperite

„...Veľký je Hospodin, ktorý má potešenie v prosperite svojho služobníka" (Žalm 35:27 angl. preklad).


Jób 36:11 prehlasuje o Božích deťoch: „Dovŕšia svoj život v blahobyte a svoje roky v potešení" (Jób 36:11). Boh ťa povolal k životu v prosperite. Nie si určený zápasiť alebo sa namáhať pre to, aby si žil prosperujúci život, je to tvoje dedičské právo. Ak budeš slúžiť Pánovi usilovne a budeš mať v Ňom potešenie, budeš žiť svoje dni v prosperite a svoje roky v potešení. Toto je dedičstvo každého Božieho dieťaťa.

Prosperita nie je len Božou túžbu pre teba, ale ako Abrahámovmu semenu je ti zadarmo daná. Biblia hovorí, že Abrahám bol požehnaný vo všetkých veciach, a takisto si aj ty, pretože Galatským 3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi." Nemusel si bojovať o toto požehnanie, bolo ti odkázané ako dedičstvo, si dedič Boží, a spoludedič s Kristom (Rímskym 8:17).

Je dôležité si uvedomiť, že prosperita znamená viac, než len mať peniaze. Byť bohatý, majetný alebo mať nadbytok je len časťou prosperity. Prosperita je všetko-zahrňujúca; znamená to: byť v bezpečí, zdraví a byť rozumný, viesť si dobre v živote a žiť šťastne v zdraví, pokoji, bohatstve a priazni! Znamená to tiež mať vynikajúci život a zakúšať úplnosť v každom aspekte svojho života, majúc úspech vo všetkom, čo robíš: „Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši" (3. Ján verš 2).

Slová žalmistu v Žalme 1:1-3 ďalej opisujú krásny život prosperity, ktorý ti Pán dal: „... Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí."
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem Ti za nadprirodzenú schopnosť, ktorú si mi udelil, aby som v živote prosperoval a vynikal. Uznávam ťa ako svojho Pána a Pastiera, a ďakujem Ti za to, že ma požehnávaš a obohacuješ vo všetkom pre Tvoju slávu a pre dobro druhých okolo mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:3; Žalm 35:27

1-ročný plán: Židom 3; Jeremiáš 5-6

2-ročný plán: 1.Peter 2:1-12; Ezechiel 34