Čítanie z dňa:  3.12.2020
  Pastor Chris   

ZAMERAJ SA NA PÁNA A JEHO KRÁĽOVSTVO

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí (Izaiáš 9:6).


Dávid prorokoval o kráľovi, ktorý bude panovať nad národmi sveta. V Žalme 72:8 vyslovil „Nech vládne od mora k moru a od Veľrieky až po konce zeme.“

Náš otvárajúci verš s ohľadom na tohto Kráľa spomína „Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca ...“ Pán Ježiš je hlavou Božieho Kráľovstva, ktorého sme my súčasťou. Ide o reálne Kráľovstvo; fungujúce duchovné kráľovstvo. Je pre nás dôležité mať vedomie o tomto Kráľovstvo; naše mysle nemôžu byť zamerané na túto zem v zmysle takom, že tu všetko skončí. Tu je ešte silnejšie slovo.

Kolosenským 3:1 – 2 spomína „ ... hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ Ako? Buďte „pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi“ (1.Korintským 15:58).

Toto sú posledné dni. Zafixuj svoj zrak na Pána a Jeho Kráľovstvo. Ostaň zameraný jedine na Pánovi. Buď zapálený pre Neho v každom čase; ostaň horlivý pre Pána v sezóne a mimo nej, hlásaním Jeho pravdy.
VYZNANIE


Bol som prenesený z nadvlády tmy do „Kráľovstva Jeho milovaného Syna.“ Hoci som vo svete, narábam s vedomím nebeského Kráľovstva. Pôsobím zo sféry ducha a preto mi nezáleží na ničom z tohto fyzického sveta. Zaiste naše Kráľovstvo, skrz nezastaviteľné šírenie evanjelia, panuje nad národmi. Amen!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Rímskym 8:5 – 6; Kolosenským 3:1 – 4

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 4 & Daniel 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 6:11 – 17 & Jóel 3