Čítanie z dňa:  30.01.2018
  Pastor Chris   

SPOLOČENSTVO SO SLOVOM

Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje (2.Korintským 3:5 – 6).


Božie Slovo je duch a život; v ňom ide viac ako len o písmená: „On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje” (2.Korintským 3:6). Ježiš povedal „Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život” (Ján 6:63). Slovo nás buduje, pozdvihuje a transformuje zo slávy na slávu. Z toho dôvodu kladieme dôraz ohľadne meditácie na Božom Slove.

Boh od teba chce aby si meditoval na Slove, lebo On pozná, že Slovo sa dostane do tvojho ducha a stane sa pre teba osobným. Je to „rhema“, čo znamená Božie špecifické Slovo určené pre teba, v konkrétnom čase a pre špecifický účel. Pritom ako študuješ a počúvaš Božie Slovo, zároveň v tvojom duchu dochádza k nabudeniu; a to ma za následok vyslovenie slov na základe študovaného a naučeného; nepotláčaj to. Vydaj ich zo seba von. Toto sa nazýva „rhema – slovo“ ktoré potrebuješ keď dôjde na duchovné bitky.

Keď počuješ Slovo je to vlastne Boh kto rozpráva k tebe; On zakaždým chce aby si reagoval odpoveďou. Asi takto nejako perbieha spoločenstvo so Slovom. Celé to má dočinenia s tvojou odpoveďou na Slovo. Niektorí Kresťania si neuvedomujú, že je potrebné odpovedať na Slovo; študujú Božie Slovo akoby išlo o noviny alebo knihu príbehov; nie! Ty musíš mať spoločenstvo so Slovom. Tam spočíva Sláva!

Pokial neuctievaš Božie Slovo, ono bude pre teba „cudzie.“ Kto je Slovo? Biblia uvádza „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo” (Ján 1:1 – 3). Slovo je osoba; všimni si zámeno „Ním“ v poslednom verši; Jeho meno je Ježiš! On predstavuje stelesnené Slovo; Slovo prebývalo v ľudskom tele.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo, podľa neho aj žijem. Tvoje Slovo je svetlo, ktoré ma spervádza; nikdy nebudem kráčať v temnote. Ako študujem Slovo a odpovedám naň, ono produkuje výsledky v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 13:5 – 6; 2.Timoteovi 3:16 – 17

1.ročný Biblický plán: Matúš 21:1 – 32; Exodus 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Skutky 13:42 – 52; Jób 30 – 31