Čítanie z dňa:  30.01.2021
  Pastor Chris   

ROZPRÚĎ TO ČO MÁŠ

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba (2.Timoteovi 1:6).


Pre kresťana neexistuje taká vec ako príchod čerstvého Ducha na teba. Žiadne čerstvé pomazanie neprichádza od nikadiaľ; jednoducho to nie je v Biblii. Niektorí hovoria ako chcú dvojitú dávku pomazania. Ako môžeš mať dvojitú dávku niečoho čo už máš v plnosti?

V Novom Zákone niet miesta, ktoré by dávalo podnet k tomu, že môžeš mať dvojité pomazania prípadne iné pomazanie. Prestaň sa modliť, nariekať a prosíkať za to čo už máš! Nový Zákon učí, keď si prijal Ducha Svätého, bol si pomazaný s plnou mierou Boha. Ty si plný Boha.

Efezským 3:19 hovorí „a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ Toto je Boží účel. Všetko čo potrebuješ urobiť k tomu, aby si bol naplnený je nabudiť vo svojom vnútri to čo už máš. Rozprúď Ducha a nechaj tú silu prúdiť cez svoje celé bytie. Biblia hovorí „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom“ (Efezským 5:18). Inými slovami, ostaň vždy nabudený v Duchu Svätom.

Tak to adresoval Pavol Timoteovi v našom tematickom verši na úvod: nabudiť dar Boží, moc Ducha Svätého v Timoteovi, lebo ten dar môže byť nečinný pokiaľ ho neaktivuješ. Tu nám hovorí ako nato: „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej“ (Efezským 5:19 – 21).
VYZNANIE


Mám Ducha Svätého bez meradla. Som nasýtený s Bohom a so všetkou Jeho mocou dávajúc mi dynamickú schopnosť vyvolať zmeny v mojom svete. Ako rozhojňujem v sebe tú moc, ostávam naplnený s božskou silou a Božia sláva je odhalená cez mňa. Kraľujem v spravodlivosti s prevahou nad okolnosťami. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:6 (študijná Biblia); Efezským 5:18 – 19; Ján 3:34

1.ročný Biblický plán: Matúš 21:1 – 32 & 2.Mojžišova 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Matúš 11:1 – 10 & 1.Mojžišova 30