Čítanie z dňa:  30.07.2015
  Pastor Chris   

Nová sebahodnota

Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho (1.Ján 3:1).


Ak by si bol jediným človekom na zemi, aj tak by Ježiš musel prísť, aby zomrel za teba. Zomrel za teba ako za jedinca. Nie je mnoho ľudí, ktorí nad týmto premýšľali. Väčšina si myslí, že Ježiš zomrel za svet a pre nich slovo svet znamená prírodu a veci, ktoré sú na svete. On zomrel za teba! Privlastni si to a hlboko nad tým medituj. Stalo sa to pred dvetisíc rokmi, ale nech je to dnes v tvojom vedomí čerstvé a potom to vyprodukuje v tebe výsledky.

Bol si kúpený za určitú cenu. Si pre Boha cenný. Nie si „nikto“! Nezáleží na tom, že sa zdá, že si práve teraz v živote na dne, nezáleží na tom, čím ťa spoločnosť urobila, nezáleží na tom, že si vydedencom spoločnosti. Najlepším hodnotením teba samého nie je to, čo o tebe hovoria ľudia; to, na čom skutočne záleží je, ako o tebe hovorí nebo.

Si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi (2.Korintským 5:21). Bol si obmytý, posvätený a ospravedlnený v mene Pána Ježiša cez Božieho Ducha (1.Korintským 6:11). Si tým najlepším, čo nebo má: „Zo svojej vlastnej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Si zvláštny, člen kráľovského rodu, výnimočný a plný slávy; si NIEKTO ŠPECIÁLNY! Kvôli tomu Ježiš zomrel za teba, On ťa miluje.

Prečítaj si úvodný verš znova a všimni si, ako cenný si pre Boha. Mám veľmi rád prvé slovo v 1.Jánovi 3:2. Píše sa tam: „Milovaní, teraz sme synmi Božími...“ Si Boží milovaný. Prestaň sa trápiť nad tým, že ťa nikto nemá rád. Miluj druhých, lebo Boh miluje teba.

Možno si si neuvedomil, ako si milovaný Bohom a aký špeciálny si pre Neho. Teraz, keď to už vieš, prijmi to a hlás sa k tomu. Dá ti to novú sebahodnotu.
Modlitba


Drahý Pane, moje srdce je plné vďačnosti, pretože si ma predurčil k tomu, aby som sa nazýval Tvojím synom cez Ježiša Krista na základe rozhodnutia Tvojej vôle, na chválu Tvojej slávnej milosti. Ďakujem Ti, že ma miluješ večnou láskou a inšpiruješ ma načahovať sa vždy s Tvojou láskou k druhým, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:4; Efezským 2:10; Žalm 100:3

1-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalm 49-51

2-ročný plán: Lukáš 12:1-12; Sudcov 5