Čítanie z dňa:  31.03.2016
  Pastor Chris   

Hovor požehnanie ku všetkému okolo teba

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 16:15).


Boh chce, aby sme zobrali Jeho Slovo k národom a to znamená veľa. Ale môžeš vidieť, že keď hovorí, aby sme kázali evanjelium každému stvoreniu, nehovorí len o tom, aby sme kázali len tým, ktorí nepoznajú Ježiša. Kázať evanjelium všetkému stvoreniu znamená kázať VŠETKÉMU, čo existuje! Rimanom 8:19 hovorí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.“

Výraz „stvorenstvo“ v skutočnosti znamená „stvorenie“. Takže sa tu hovorí: „Stvorenie zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Vo svete ľudí vrátane ľudského života existuje opotrebovanie, a tak všetko v živote čaká na tvoje zjavenie; čaká na to, aby si to oslobodil. Po celom svete vládne strach. Mnohí vedci poskytujú dôkazy o zmenšovaní ozónovej vrstvy. Globálne otepľovanie zostáva problémom rozsiahlych politických rozhovorov svetových vodcov v naliehavej potrebe riešenia.

Tieto veci nie sú nové; vedci ich len teraz zistili. Biblia už o nich hovorila. V dvadsiatom verši listu Rimanom 8.kapitoly sa hovorí: „Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji.“ Stvorenstvo bolo podrobené márnosti a niet divu, že sa stále opotrebováva a ničí a narieka v bolesti. A my sme tí, ktorí majú prostredníctvom evanjelia priniesť slobodu všetkému stvorenstvu.

Zjavenie 21:5 hovorí: „A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové...“ Obnovovanie sa začalo. Káž Slovo k veciam v tvojom dome a budú mať novú hodnotu. Hovor Slovo k svojim financiám a nebudú upadať. Prehlasuj Slovo nad svojím telom a nikdy nebude pustošené chorobou, nemocou a slabosťou. Hovor požehnanie veciam okolo teba.

Používaj Slovo na to, aby si vládol tvojmu svetu! Vo svojom dome, úrade, škole alebo pracovisku hovor požehnanie. To isté rob aj pre svoju krajinu. Hovor slová požehnania, lebo Biblia hovorí: „Mesto sa dvíha žehnaním statočných...“ (Príslovie 11:11 angl. preklad).
Vyznanie


Prinášam oslobodenie všetkému stvoreniu v mojom okolí, vyberám ho z otroctva a porušenia do slávnej slobody synov Božích. Dávam život veciam, ktoré sú okolo mňa cez moc mojich slov, pretože toto sú dni zjavenia synov Božích! Halleluja!


Rozšírené štúdium: Rimanom 8:21-22; Kolosenským 1:23

1-ročný plán: Lukáš 8:40-56; Józue 7-9

2-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalm 103