Čítanie z dňa:  31.10.2020
  Pastor Chris   

MÚDROSŤ PRE SKVELÝ ŽIVOT

Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro (Príslovia 16:16).


1.Korintským 1:30 hovorí „Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou ...“ Ježiš Kristus je tvoja múdrosť. Kto je Ježiš? Slovo; a Božie Slovo je Božia múdrosť. Ignorovať Božie Slovo by znamenalo ignorovať múdrosť.

Biblia uvádza „Kto pohŕda slovom, zahynie ...“ (Príslovia 13:13). Božia múdrosť predstavuje kľúč pre skvelý život. V Efezským 1 sa Duch cez apoštola Pavla modlil za cirkev v Efeze, aby im Boh udelil „ ... Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“ (Efezským 1:17).

Nezáleží aké knihy si prečítal ani to kto sú tvoji radcovia. K tomu, aby si bol pravý úspech v živote musíš kráčať v božskej múdrosti. Najlepšie na tom všetkom je to, že Kristus, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania, žije v tebe. Preto máš náhľad do tajomstiev a záhad života a tiež tých s ohľadom na Kráľovstvo. Vždy to o sebe potvrď.

Dokonca i teraz prehlás ako robíš múdre rozhodnutia a voľby, pretože Duch múdrosti pracuje v tebe. Potvrď ako božská múdrosť je dnes počutá a videná v tebe. Potvrď ako tvoje skutky a slová sú zosúladené s Božím plánom, účelom a vôľou pre tebe pre pôsobenie s božským náhľadom. Sláva Bohu!
VYZNANIE


V Kristovi sú uložené všetky poklady múdrosti i poznania a ten istý Kristus je živý vo mne. Mám prístup do každého pokladu múdrosti a vedomosti! Mám chytrú myseľ, som bystrý a inteligentný. Dnes múdro pojednávam a rozprávam, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 4:5 – 9; Kolosenským 3:16

1.ročný Biblický plán: Filemon 1:1 – 25 & Jeremiáš 33

2.ročný Biblický plán: Jakub 5:1 – 20 & Ezechiel 31