Čítanie z dňa:  4.03.2012
  Pastor Chris   

To, čo robíš, rob dokonale

Vidíš chlapca usilovného vo svojej práci? Postaví sa pred kráľov; nebude stáť pred nepatrnými (Príslovia 22:29 angl. preklad).


Zoširoka povedané: charakterizuje ťa práca, ktorú robíš. Vysvetlím, čo tým myslím. Slovo Božie ťa charakterizuje najpresnejšie, ale Slovo Božie musí byť spustené do činnosti, musí byť prejavené a dostať sa von cez teba. Prejavuje sa cez teba v tvojej práci, vzťahoch a vo všetkom, čo robíš. Avšak keby sme to analyzovali počas bežných dní, väčšina ľudí trávi väčšinu svojho času svojím zamestnaním. Aj ty asi tráviš viac času v svojej práci, podnikaní či kariére než časom stráveným s rodinou alebo s inými ľuďmi.

Znamená to teda, že ak Božie Slovo nie je správne prejavené cez teba v tvojej práci, tak to je signál, že niečo nie je v poriadku. To je dôvod, prečo musíš byť výnimočný, usilovný a neuspokojiť sa v svojej práci s niečím iným, než dokonalosťou. Práca je miestom, kde sa prejavia všetky tvoje zručnosti a všetok potenciál, čo sa v tebe nachádza. Preto je dôležité, aby si si vyvolil, že predovšetkým budeš úspešným v Božích očiach a musí to byť vidieť v tvojej práci. Mnohí si to neuvedomujú, ale v svojom zamestnaní dávajú príliš veľa miesta priemernosti.

Boh od teba ako kresťana nevyžaduje nič menej, než výnimočnosť a dokonalosť. Ježiš v Matúšovi 5:48 hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach.“ Pán by to od nás nežiadal, ak by to nebolo možné. Ak od teba žiada dokonalosť, znamená to, že ti daroval výnimočného ducha a tým aj schopnosť robiť veci dokonale.

Potreba odstrániť a vyhnúť sa každej priemernosti v tvojej práci a charaktere je znovu pripomínaná apoštolom Pavlom v 2.Korintským 13:11: „Napokon bratia zdokonaľujte sa (buďte dokonalí).“ Slovo preložené „dokonalí“ je v gréčtine „katartizo“, čo znamená robiť veci dokonale, starostlivo obnoviť, vylepšiť, opraviť, vytvoriť alebo dokončiť každú prácu (úsilie) tým, že budeš venovať pozornosť detailom. Nikdy nedovoľ, aby ťa niekto obral o Božie najlepšie, keď ti bude hovoriť: „Nik nie je dokonalý!“ Slovo ti káže, aby si bol, a tak si zvoľ byť konateľom Slova. Inšpiruj všetkých okolo seba výnimočnosťou a dokonalosťou všetkého, čo robíš!
Modlitba


Nebeský Otec, ďakujem Ti, že ma v srdci robíš čistým a dokonalým, a preto som schopný pôsobiť na vysokej úrovni múdrosti, výnimočnosti a dokonalosti. Ďakujem Ti, že mi dávaš srdce, ktoré vidí, chápe a venuje pozornosť detailom, ktoré mi umožnia priviesť každý projekt a úsilie k výnimočnému a dokonalému výsledku, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium Matúš 19:21

1-ročný plán čítania Biblie Marek 10:32-52 4.Mojžišova 14-15

2-ročný plán čítania Biblie Skutky 24:1-9 Žalm 56