Čítanie z dňa:  4.03.2018
  Pastor Chris   

DUCHOVNÉ POVEDOMIE

aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých (Efezským 1:17 – 18).


Slovo „poznať“ v našom úvodnom texte pochádza z gréckeho „eido“ čo v preklade znamená „uvedomiť si.“ Boh ťa chce mať oboznámeného s nádejou ohľadne volania pre tvoj život a dedičstvo aké On sprístupnil.

1.Ján 5:13 hovorí „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život“ Boh túži, aby si ty vedel že teraz máš vo svojom duchu večný život. Ak máš o tom vedomosť, budeš následne konať a žiť podľa takého vedomia. Je to súčasť rastu – učiť sa o veciach Boha – poznať kde sa nachádzaš a kto si (v Kristovi).

Večný život predstavuje život a náturu Stvoriteľa a obje si dostal pri svojom novom narodení: „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ (1.Ján 5:11 – 12). Uvedomuješ si, že ty naozaj máš večný život? Svitlo ti ako si pripojený k triede Boha? Možno vo svojom tele necítiš prijatie Božieho života; dôvod je ten, že večný život sa nachádza v tvojom duchu a nie vo fyzickom tele. Práve tvoje vedomie na túto otázku ovplyvní spôsob akým žiješ.

Ty nie si obyčajný; život ktorý sa v tebe nachádza je nepominuteľný, robí ťa dokonalým a plným slávy. Boh chce, aby si vošiel do aktívneho poznania tejto pravdy.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem Vám za večný život aký je teraz v mojom duchu. Žijem a pôsobím s vedomosťou o mojom pripojení k Božej akosti. Nič mi nie je nemožné, lebo ako je Kristus tak som aj ja v tomto svete. Som zdravý a silný, posilnený s mocou Božieho Ducha v mojom vnútornomn človeku, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 17:2 – 3; 1.Korintským 2:12

1.ročný Biblický plán: Marek 10:32 -52; Numeri 14 – 15

2.ročný Biblický plán: Skutky 24:1 – 9; Žalm 56