Čítanie z dňa:  4.04.2013
  Pastor Chris   

„...sláva, ktorá bude nasledovať“

„Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich“ (1.Peter 1:10-11).


Dávni proroci pozerajúci do oblasti ducha dychtivo pátrali, aby poznali čas a okolnosti, o ktorých im Duch Kristov hovoril, keď svedčil o utrpeniach Krista a sláve, ktorá mala nasledovať. Čo znamená že hneď po Kristových utrpeniach nasledoval život slávy. Ježiš už trpel kvôli nám a Jeho zástupné utrpenie nás uviedlo do života slávy. Netrpel zbytočne.

Izaiáš 53:5 hovorí, že Ježiš bol ranený pre naše prestúpenia a umučený pre naše neprávosti, trest za náš pokoj bol vložený na Neho a Jeho ranami sme boli uzdravení. Trpel, aby si ty nemusel trpieť. Ktokoľvek, kto dnes trpí napriek tomu, čo za nás Ježiš vykonal, platí cenu za nevedomosť. V Hozeášovi 4:6 Boh hovorí: „Môj ľud je ničený pre nedostatok poznania...“(angl. preklad). Takže ten, kto trpí rakovinou, musí jedine poznať a konať podľa poznania toho, že Ježiš už niesol túto vysiľujúcu chorobu za neho. Veriť znamená konať.

To pripomína to, čo sa stalo apoštolovi Pavlovi v Lystre v Skutkoch 14:7-11. Keď tadiaľ Pavol prechádzal, sedel tam chromý muž, ktorý počúval evanjelium. Pavol sa naňho zahľadel, všimol si, že ten muž má vieru na to, aby bol uzdravený a povedal mu silným hlasom: „Postav sa na rovné nohy! A vyskočil a chodil“ (Skutky 14:10). Pavol sa nemodlil; pochopil, že po utrpeniach Kristových nasleduje život slávy a výsledkom toho bolo, že slúžil chromému mužovi evanjeliom. Ten, keď prijal pravdu, bol okamžite uzdravený.

Čo to pre nás dnes znamená? Znamená to, že ktokoľvek, kto dodnes nechodil, môže teraz chodiť. Ktokoľvek, kto bol slepý, môže teraz vidieť. Život a svetlo sa zjavilo v Kristovi prostredníctvom evanjelia, a preto už viac žiadna smrť, žiadna temnota, žiadna porážka a žiadny strach! Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť, chorobu a zlyhanie a priviedol nás do života slávy, úcty, dôstojnosti a výnimočnosti. Sláva Jeho menu na veky!
Modlitba


Drahý nebeský Otec, povolal si ma do života slávy, moci, úcty, dôstojnosti a výnimočnosti a urobil si ma vyjadrením Tvojej slávy. Keď nepretržite hľadím na tvoju slávu v Slove, som premieňaný a umiestnený do pozície neobyčajného života nadvlády, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:1; Rimanom 8:30; 2.Peter 1:3

1-ročný plán: Lukáš 10:1-24; Jozua 20-22

2-ročný plán: Rimanom 4:1-12; Žalm 73-74