Čítanie z dňa:  4.05.2017
  Pastor Chris   

PREŽÍVAŤ SLOVO

Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní (Jakub 1:25).


Keďže si znovuzrodený a teda narodený zo Slova, konať Božie Slovo by malo byť pre teba ako Kresťana úplne prirodzené (1. Peter 1:23). Znamená to mať v sebe charakter Slova so schopnosťou robiť Slovo. Prežívanie Slova je kľúčom k dokonalému a víťaznému životu; tam sa nachádza požehnanie.

Niektorí Kresťania majú s tým problém, lebo nevedia ako činiť Slovo. Myslia si, že konať Slovo znamená „poslúchať alebo dodržiavať“ Slovo. Nie. Obidve myšlienky môžu znieť podobne, avšak ony sú veľmi odlišné. V Starej Zmluve bolo ľuďom povedané poslúchať Božie Slovo. V Novom Testamente už nemusíme viac poslúchať Slovo Božie; my činíme Božie Slovo! Pre ľudí v Starej Zmluve znamenalo Slovo formu vonkajšej sily. V Novom Testamente ide o vnútornú silu. Slovo dnes žije v nás; my sme narodení zo Slova a teda jednotní so Slovom.

Dodržiavať Slovo by si musel len vtedy, ak by si mal odlišný život alebo charakter od Slova. Božie Slovo je tvoj život. Na základe „princípu zrkadla“ Hospodin urobil možným, aby si dokázal žiť v Slove.

Funguje to asi takto: Božie Slovo predstavuje zrkadlo Boha. Biblia hovorí, ktokoľvek počuje Slovo, ale nerobí tak ako ono káže je podobný človeku, ktorý vidí sám seba v zrkadle, otočí sa a vzápätí zabudne ako vyzerá (Jakub 1:23-24). Znamená to, že Boh očakáva od teba vnímať samého seba rovnako ako ťa On vidí v Jeho Slovo a následne podľa toho konať.

Napríklad Slovo hovorí ohľadne teba ako o spoludedičovi s Kristom. Na základe toho by si nikdy nemal hovoriť spôsobom úbožiaka a žiť ako jednotlivec ktorý, sa cíti v živote znevýhodnený. Slovo je súčasťou teba tak veľmi ako je súčasťou Krista. Všetky veci sú tvoje (1. Korintským 3:21). Neberiac ohľad na tvoje pocity alebo okolnosti, prihlás sa k tejto pravde a prijmi ju. Následne konaj podľa toho. Požehnanie spočíva v konaní na Slovo, nie iba v jeho počúvaní alebo uverení. Tvorivá moc Slova sa stáva účinná akonáhle rozdúchaš vo svojom duchu odpoveď vo viere. Práva to prinesie premenu zo slávy na slávu v tvojom živote.




Modlitba


Drahý Otec, ďakujem ti, tvoje Slovo mocne vo mne pracuje a prináša výsledky. Môj život je na tvoju slávu a ja vyžarujem dokonalosť Ducha. Ostávam plodný a produktívny v každom dobrom diele pritom ako manifestujem ovocie spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:23 – 24; 2. Korintským 3:18; 1. Timoteovi 4:15

1.ročný Biblický plán: Ján 1:19 – 51; 2. Samuelova 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Marek 7:24 – 37; Numeri 7