Čítanie z dňa:  4.05.2018
  Pastor Chris   

PREHLÁS POŽEHNANIE

A je nesporné, že väčší požehnáva menšieho (Židom 7:7).


V našom úvodnom čítaní preklad slov „menší“ a „väčší“ do gréčtiny nám napomáha porozumieť o čom tu pojednávame: ide o hodnosť, senioritu. Odkazuje pritom ako tí menej silní sú požehnaní od tých silnejších; to znamená niekto s vyššou hodnosťou požehná iného s menším postavením. Napríklad rodičia môžu požehnať svoje deti. Služobník môže požehnať svoj zbor. V Starej Zmluve bolo povedané kňazom požehnať Izraelskú kongregáciu. V Novom Testamente nachádzame rovnakú vec.

Apoštol Pavol napríklad požehnal viaceré cirkvi. V závere svojho listu venovanom Rímskym Kresťanom povedal „A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen“ (Rímskym 16:20). Podobne aj vo svojom druhom liste určenom cirkvi v Korinte kde ich požehnal hovoriac „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.“ (2.Korintským 13:14).

Požehnania sú vyjadrené primárne slovami pričom ty nedokážeš požehnať niekoho kto už nie je požehnaný; je to záhada ale tiež aj duhovná skutočnosť. Čítali sme v Starej Zmluve ako Boh vydal kňazom inštrukcie požehnať deti Izraela. Povedal „ … Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!“ (Numeri 6:23- 26).

Izraelci už boli požehnaní ľudia, napriek tomu zakaždým ako sa spolu zišli, kňaz vyslovil tieto benedikcie nad nimi pre aktivovanie požehnania aké sa v nich už nachádzali. Takže ako dieťa Božie nauč sa vysloviť požehnania. Ty si požehnaný, aby si žehnal. Ako ráno vstávaš rozprávaj požehnania. Biblia uvádza „Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie“ (1.Peter 3:9). Každý deň prehlás požehnanie na svoju rodinu, zamestnanie, deti, podnikanie, službu, štúdium a podobne.
MODLITBA


Som požehnaný s plnosťou požehnania Kristovho evanjelia. Ostávam požehnaný v meste a na roli; som požehnaný pritom ako vychádzam von a vraciam sa naspäť. Na mojej ceste je život a pokoj, sláva, hojnosť a večné potešenie, teraz a naveky v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 3:12 – 13; Židom 13:20 – 21

1.ročný Biblický plán: Ján 1:19 – 51 & 2.Samuel 18 – 19

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 3:10 – 23 & Žalm 149 – 150