Čítanie z dňa:  4.05.2019
  Pastor Chris   

VIDIEŤ VŠETKO AKO NOVÉ

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2. Korintským 5:17).


Slovo „hľa“ v našom úvodnom verši je veľmi podstatné pretože naznačuje tvoju prvú zodpovednosť ako nového stvorenia v Kristovi Ježišovi: musíš vidieť ako všetko nastalo nové! Ak „nevidíš“ ako je každá vec nová, budeš pokračovať v tej starej mentalite zlyhania, choroby, chudoby a úpadku.

Možno pred znovuzrodením ti diagnolizovali nieliečiteľnú chorobu. Tá nemoc prestala existovať. Vytratila sa s tým starým životom. Nový ty – pretvorený alebo znovuzrodený ty – má život a charakter Boha, ktorý je nadradený voči satanovi, chorobe, infekcii a smrti. Pokiaľ zrak tvojho ducha nie je osvietený aby uzrel túto súčastnú realitu, budeš aj naďalej zápasiť s chorobu.

Možno, predtým ako si odovzdal svoje srdce Pánovi, si zlyhal vo všetkých smeroch. Všetko z toho sa teraz pominulo. Odmietni pokračovať s rovnakou mentalitou porážky a zlyhania. Žalm 1:3 ťa ako znovuzrodeného teraz opisuje: „ … strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Musíš to „vidieť“ ako súčastnú pravdu a realitu svojho života. Narodil si sa ako úspešný, prinášajúci ovocie a produktívny vo všetkom čo činíš. Maj v sebe takéto vedomie.

Boh ťa stvoril pre dobrý život a Jeho život. Efezským 2:10 (ang AMPC) uvádza „My sme Božie [vlastnoručné] dielo (Jeho šikovnosť), pretvorení v Kristovi Ježišovi, [nanovo narodení] aby sme mohli vykonať tie dobré činy aké Kristus predurčil (naplánova dopredu) pre nás [chodili po chodníkoch ktoré On pripravil pred začiatkom] kráčali [nažívali dobrý život aký práve On zariadil a pripravil pre nás].“ Aleluja! Pozri aký nádherný život máš v Kristovi a povedz „ Už nikdy viac zlý život; nikdy viac negatívny život; nikdy viac zlyhanie a zaostalosť!“ Pozeraj jedine na pokrok a úspech. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za Ducha múdrosti a porozumenia pracujúceho vo mne. Mocou tvojho Ducha, ktorý prebýva vo mne vidím to čo chceš aby som videl, tvorím to čo chcem ja uvidieť vo svojom živote a prostredí. Môj život je plný slávy, nádhery a dokonalosti. Na mojej ceste je iba pokrok a úspech, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:18; 1.Peter 1:23; 2.Korintským 5:17 – 18

1.ročný Biblický plán: Ján 1:19 – 51 & 2. Samuelova 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Marek 7:24 – 37 & 4. Mojžišova 7