Čítanie z dňa:  4.06.2012
  Pastor Chris   

Buď ozvenou Jeho Slova

„...veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať (hovoriť): Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?“(Židom 13:5-6).


Boh nás už požehnal v nebeských oblastiach všetkým duchovným požehnaním v Kristovi (Efezským 1:3). Ale ako urobiť nevyhnutné spojenie viery s týmito požehnaniami, aby si sa z nich tešil a užíval ich vo svojom živote v tomto materiálnom svete, keďže tieto požehnania sú duchovné? Biblia nám ukazuje ako.

Po prvé, pozrime si 1.Timoteovi 6:12: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život...“ Tu si všimneme dôležitý princíp viery; princíp dosahovania nehmatateľných skutočností; to znamená takých, ktoré sú nepostihnuteľné fyzickými zmyslami, ako je napríklad večný život. Všimni si, že nepovedal: „dosahuj auto, dom, prácu alebo čokoľvek hmatateľné.“ Ale hovorí: „...dosahuj večný život,“ čo je nehmatateľná skutočnosť; a spôsob, ako to urobiť, je cez vierou naplnené vyznania!

Grécky preklad slova „vyznanie“ je „Homologia“, čo znamená hovoriť to isté v zhode. Skutočnosti Božieho Slova dosahuješ tým, robíš ozvenu toho, čo Boh povedal ohľadom teba v svojom Slove.

Genesis 17 nám napríklad opisuje, ako Boh zmenil Abrahámove meno z mena Abram „predpokladaný otec“ na meno Abrahám „otec mnohých“. Toto sa stalo v čase, keď Abrahám nemal žiadnych fyzických potomkov; ale používal ten istý princíp! On opakoval jedine to, čo Boh o ňom povedal tým, že sám seba volal „otec mnohých“, bez ohľadu na to, že ešte nemal dieťa. Rímskym 4:20 hovorí: „...O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu.“ Svedčil v moci a pravde Božieho Slova tým, že sa smelo nazýval Abrahámom; „otcom mnohých“.

Týmto istým spôsobom prijmi, uver a smelo vyznávaj to, čo Slovo hovorí o tvojich financiách, povolaní, zdraví, rodine a službe. Toto je spôsob, ako zabezpečiť, aby sa požehnania a realita Slova uskutočnili v tvojom osobnom živote.
Modlitba


Drahý Otec, smelo vyhlasujem, že nepretržite žijem v radosti, zdraví a pokoji. Požehnania nového stvorenia, ktoré sú zjavené v Tvojom Slove, sú dnes v mojom živote naplnené, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:18; Židom 11:1

1-ročný plán: Ján 18:28 – 19:16; 1.Kronická 14 – 16

2-ročný plán: 1.Korintským 15:29 – 39; Príslovia 31