Čítanie z dňa:  4.08.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Dávaj Bohu konkrétne požiadavky

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Filipským 4:6).


Keď dávaš Bohu v modlitbe svoje požiadavky, musíš byť konkrétny; buď presný; povedz celkom presne, čo chceš. Veľa ľudí nepozná, ako predkladať Pánovi v modlitbe svoje požiadavky v čase núdze. Jedine sa Mu posťažujú a po čase sa čudujú, prečo ich modlitby nepriniesli odpoveď. Ak chceš zažívať úžitok z Božej výnimočnej moci premáhajúcej životné ťažkosti, musíš sa naučiť byť v modlitbe konkrétny.

V Markovi 10:46-52 nájdeme príbeh o slepom mužovi Bartimeovi, ktorý opakovane kričal na Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Prirodzene by si mohol očakávať, že Pán okamžite príde k Bartimeovi a uzdraví ho z jeho slepoty. Ale neurobil to! Najskôr sa ho opýtal: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ Čudné! Aj keď bolo viditeľné, že ten muž bol slepý, Ježiš predsa len chcel, aby vyjadril svoju vieru konkrétnymi slovami. V odpovedi slepý muž povedal: „Chcem, aby som videl.“ Pánova nasledujúce vyhlásenie bolo: „Prijmi svoj zrak.“ A Bartimeus bol zázračne uzdravený.

To, čo Boh chce od teba, nie je to, aby si na Neho kričal ohľadom tvojej situácie, ale aby si vyjadril svoju vieru, keď sa modlíš. Viera ťa urobí vlastníkom niečoho! Keď predložíš konkrétnu požiadavku k Pánovi, daj Mu slávu a udržuj svoj spínač viery zapnutý. Konaj ako Abrahám, ktorý: „...O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu; a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže (má moc) ho aj uskutočniť.
Modlitba


Drahý Otec, vyhlasujem, že moja viera je pevne vybudovaná a produkuje dnes väčšie výsledky, keď som vedený a inšpirovaný Tvojou múdrosťou, aby som predkladal v modlitbe správne požiadavky so správnym porozumením Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 21:22

1-ročný plán: Rímskym 8:1-17; Žalmy 68-69

2-ročný plán: Efezským 5:25-33; Izaiáš 55