Čítanie z dňa:  4.10.2018
  Pastor Chris   

DUCH SVÄTÝ KONÁ DIELO

Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. (Ján 14:10)


Duch Svätý je ten, kto koná Božiu prácu. On predstavuje Božiu moc. Na počiatku, keď bola zem pustá a prázdna, Otec vydal Slovo a Duch Svätý sa pustil do práce: priniesol poriadok a formu do vtedy ešte neusporiadanej a chaotickej hmoty. Biblia uvádza, že „Jeho Duchom okrášlil nebesia...“ (Jób 26:13, z ang. NKJV); krása a nádhera neba sú prácou Ducha Svätého.

Ten istý Duch Svätý pracuje aj dnes v nás a cez nás. Kým Ježiš kráčal po zemi, povedal: „… Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky.“ (Ján 14:10) Odkazoval pritom na Ducha Svätého. Keď Ježiš uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, očisťoval malomocných, nasýtil zástup piatich tisícov mužov len obedom malého chlapca (ženy a deti neboli započítané), premenil vodu na víno ako hosť na svadbe v Káne Galilejskej, tak to bol práve Duch Svätý, kto cez Ježiša vykonal všetky tie zázraky.

Ježiš pripísal každý vykonaný zázrak Otcovi, ktorý v Ňom prebýva: Duchu Svätému. Ten istý Otec, Duch Svätý, prebýva dnes v tebe. Jeho moc v tebe pôsobí ako za čias Ježiša. Uvedom si to. V Liste Filemónovi 1:6 sa píše: „… (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“ Otec je v tebe – prijmi túto pravdu a podľa toho aj vyznávaj.

Keď pochopíš, že je to On, kto v tebe pracuje, nebudeš musieť v živote s ničím bojovať. Ježiš povedal: „Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť...“ (Ján 14:12) Duch Svätý v tebe predstavuje moc pre tieto väčšie skutky. On je všetko, čo potrebuješ pre každodenný život naplnený zázrakmi a nadprirodzenými javmi.

Ako veľmi sme požehnaní, keď máme Ducha Svätého v nás! Znamená to, že nikdy nemôžeme byť v nevýhode, navždy sme víťazi! Aleluja!
VYZNANIE


Drahý nebeský Otče, som vďačný za Ducha Svätého, ktorý vo mne a cezo mňa žije a pracuje! On sa nachádza v každom vlákne môjho bytia, v každej kosti môjho tela a v každej bunke mojej krvi. Duch Svätý sa vo mne prechádza, pozerá cez moje oči a tiež rozpráva a miluje cezo mňa. On ma robí nepremožiteľným.


Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; Filipským 2:13; Zachariáš 4:6

1. ročný Biblický plán: Filipským 2:19 - 3:1 - 11 & Izaiáš 38 - 39

2. ročný Biblický plán: Filemon 1:1 - 9 & Jeremiáš 52