Čítanie z dňa:  4.12.2016
  Pastor Chris   

Náš Úžasný Rodokmeň

znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, Slovom Božím ktoré žije a prebýva na veky (1.Peter 1:23 ang KJV).


Rozdiel medzi Kresťanom a nekresťanom nespočíva iba v tom že Kresťan chodí do cirkvi zatiaľ čo nekresťan tak nerobí; rozdiel je v ich prirodzenosti (podstate). Kresťan má novú náturu, povahu a prirodzenosť Boha; jeho duch bol pretvorený pre nový život – božskému životu. Kresťan je narodený z Boha; jeho pôvod je u Boha (1.Ján 4:4).

Potom ako si sa znovuzrodil nedošlo len na takú obyčajnú zmenu, ktorá sa odohrala; v podstate došlo k preneseniu a nahradeniu života s ktorým si sa narodil od svojich rodičov s Božím večný a nezničiteľným životom. Ide o kompletne nový život. Už viac nenesieš „gény“ tvojich pozemských rodičov; nepatríš do rodovej línii prvého Adama: pochádzaš od Krista – druhý a posledný Adam.

Ty si vybraný druh (rozumej rasa); pochádzaš z novej rodovej línii. 1.Peter 2:9 prehlasuje „Ale vy ste vyvoleným rodom (pokolenie, generácia), ...“ Slovo „generácia“ je odvodené z kmeňového slova „gene“ čo je príbuzné slovu rodokmeň. Gén predstavuje základnú jednotku dedičnosti v živom organizme. Gény určia fyzické, mentálne a ostatné charakteristiky aké jednotlivec zdedí od svojich rodičov. Preto spojenie „vyvolený rod / generácia“ znamená, že patríš to špeciálnej rodovej línii „spoločníkov Božieho druhu“ ktorý má božský genetický materiál (2.Peter 1:3,4).

Máš v sebe Kristovu „DNA“ pretože On je tvoj koreň; On je tvoj život (Kolosenským 3:4). Aleluja! Znamená to, že naturálny ľudský život ktorý bol terestriálny – pozemský – mohol ochorieť a nakaziť sa chorobou a bolesťou, avšak ten bol nahradený životom Krista, ktorý je nebeský a nezničiteľný. Žiadna pozemská prekážka alebo zábrana nemôže pracovať proti tebe alebo ťa zničiť. Ty si nové stvorenie; človek Jemu vlastným. Máš život a prirodzenosť tvojho nebeského Otca.
Modlitba


Drahý nebeský Otče, ďakujem za požehnania pre môj nový život v Kristovi. Prehlasujem ako mi na utešených miestach pripadla výmena a veľmi sa mi páči môj podieľ a moje dedičstvo. Zdravie je moje; sila je moja. Ďakujem za pomoc pri objavení seba samého v Tvojom Slove a za víťazný život v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; Izaiáš 33:24