Čítanie z dňa:  5.02.2015
  Pastor Chris   

Budúcnosť úspechu

Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:26-27).


Pre toho, kto je znovuzrodený, je zaručená slávna budúcnosť. Môžeš vedieť, aký druh života budeš mať, alebo aká bude tvoja budúcnosť. Budúcnosť nemá byť nejakým tajomstvom. Časť služby Ducha Svätého v tvojom živote je ukázať ti budúcnosť: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci“ (Ján 16:13).

Ak si prijal Ducha Svätého, nemal by si byť už ohľadom budúcnosti viac v temnote! Ako nám ukazuje budúcnosť? Je to tým, že zoberie to, čo patrí Ježišovi a ukazuje nám to: „Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám“(Ján 16:15). Budúcnosť patrí Bohu. Duch Svätý túto budúcnosť zoberie a odkrýva ti ju prostredníctvom Slova. Preto môžeš hovoriť, ako bude vyzerať tvoj život; môžeš plánovať tvoju budúcnosť.

Sú takí, ktorí hovoria: „No, nikdy nemôžeme povedať, čo Boh urobí. Nikto nepozná zajtrajšok.“ Niekto dokonca povie: „Boh pracuje tajomnými spôsobmi, keď robí svoje divy.“ Boh nie je tajomný; satan je záhadný. Byť záhadný znamená byť zvláštny, mystický, tajnostkársky, mazaný alebo nepredvídateľný; a Boh taký nie je. Dal nám svoje Slovo, aby sme mohli porozumieť Jeho vôli a poznať Jeho myšlienky ohľadom nás.

V Jeremiášovi 29:11 Boh povedal: „Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.“ Táto očakávaná budúcnosť je budúcnosť úspechu. Keď kráčaš v Jeho Slove, po Jeho pripravených cestách, zistíš, že ťa stvoril pre svoju slávu, česť, úspech a výnimočnosť. V liste Efezským 2:10 (angl. rozšírený preklad) je napísané: „Lebo sme Jeho ručná práca (Jeho majstrovské dielo), stvorení v Kristovi Ježišovi (narodení znova), aby sme mohli robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (naplánoval predtým) pre nás (aby sme išli po ceste, ktorú pripravil pred termínom), aby sme chodili v nich (žili dobrý život, ktorý zariadil a pripravil pre nás, aby sme ho žili).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi zjavuješ Tvoje Slovo a pomáhaš mi vidieť seba a slávnu budúcnosť, ktorú si pre mňa pripravil v Kristovi. Teraz viem, že si ma požehnal s budúcnosťou plnou nádeje – budúcnosťou úspechu, prosperity a radosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 29:11; Ján 1:14

1-ročný plán: Matúš 25:1-30; 2.Mojžišova 29-30

2-ročný plán: Skutky 7:31-45; Nehemiáš 11-12