Čítanie z dňa:  5.04.2015
  Pastor Chris   

Odstráň, eliminuj strach!

Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí (Lukáš 10:19).


Nie je žiadny dôvod na to, aby si sa bál diabla, pretože Ježiš ho porazil a paralyzoval a dal ti víťazstvo. Takže už si nad satanom zvíťazil; nikdy sa ho neboj! Ježiš má kľúče pekla a smrti, čo znamená, že sa dokonca nemusíš báť smrti. Smrť bola tiež porazená; je to posledný nepriateľ, ktorý bude zničený (1.Korintským 15:26). Takže prečo by si mal prijímať strach?

Ježiš povedal: „...lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho (nemá na mne ničoho)“ (Ján 14:30). Toto bolo svedectvo Božieho Syna. Malo by to byť tak isto aj tvoje svedectvo. Z času načas prehlás: „Satan nemá na mne ničoho! Nemá vo mne svoje pochybnosti! Nemá vo mne jeho strach!“ Myšlienky strachu ochromujú tvoju vieru a zastavujú Božiu moc v tom, aby neprúdila tvojim smerom. Takže keď prídu k tebe negatívne myšlienky, myšlienky strachu, porážky a frustrácie, rýchlo ich odstráň.

Strach je mučivý duch, ktorý vytvára pre satana dokonalé prostredie pre to, aby zastrašoval a ovládal životy ľudí. Avšak Duch Svätý v tebe ti pomáha so strachom jednať. On je Ten, ktorý ťa posilňuje zázraky konajúcou schopnosťou na vnútornom človeku. Dodáva ti odvahu a posilňuje ťa vo vnútri, a tak rozptyľuje strach každého druhu.

Možno si vo svojom živote mával strach – strach z teroru, strach z toho, že sa ti niečo zlé stane. Zastav strach! Biblia hovorí: „Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou“ (Žalm 91:4). Úžasné! Tu Pán hovorí a uisťuje ťa, že neexistuje nič, čoho by si sa mal báť, pretože On je vždy s tebou (Židom 13:5). Či je to v noci alebo vo dne, On ťa chráni a stará sa o teba. Preto zbav svoje srdce strachu!
Vyznanie


Pán je mojím svetlom a mojím spasením; koho sa budem báť? Je silou môjho života, preto som vždy smelý a odvážny! Vo chvíľach ťažkostí som prikrytý Jeho prístreškom; prebývam pod Jeho mocným ochranným ramenom! Je mojím útočiskom a mojou skrýšou a víťazím v Jeho mene. Halleluja!


Rozšírené štúdium: Príslovia 29:25; Izaiáš 41:10; 2.Timoteovi 1:7

1-ročný plán: Lukáš 10:25-42; Jozue 23-24

2-ročný plán: Matúš 27:38-44; 3.Mojžišova 5