Čítanie z dňa:  5.06.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Ber si úžitok (výhodu) z pomazania

Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so skladaním rúk starších zboru (1.Timoteovi 4:14).


V úvodnom verši dáva apoštol Pavol dôležité inštrukcie mladému Timoteovi, ktorého Boh povolal do pastierskej služby; povedal mu: „Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so skladaním rúk...“ Cez apoštola Pavla Boží Duch napomenul Timotea, aby bral úžitok z pomazania, ktoré je Božou mocou.

Keď ti Boh dáva zodpovednosť, dáva ti aj pomazanie, aby ťa uschopnil splniť úlohu. Ak zanedbávaš toto pomazanie, ťažko budeš plniť svoju úlohu. Napríklad; ak si povolaný Bohom, aby si bol pastorom, pre túto službu existuje pomazanie; je to pastorské pomazanie. Musíš rozpoznať toto pomazanie a uvedomovať si, že je na tvojom živote dar služby. Akonáhle pochopíš, že je na tvojom živote pomazanie a naučíš sa z neho zobrať výhodu (úžitok, osoh), uvidíš, že v tvojom živote vyprodukuje výsledky na slávu Kristovu. Ak to nerozpoznáš a nezoberieš z toho výhodu, nebude to pracovať.

Toto je dôvodom, prečo niektorí zápasia a zakúšajú sklamanie v službe; neberú výhodu z pomazania. Ak si pastorom, evanjelistom, vedúcim skupiny alebo vedieš niečo v cirkvi a zažíval si ťažkosti pri vykonávaní tejto služby, poviem ti, kde začať: najskôr rozpoznaj a pripusti, že je na tebe pomazanie, aby si vykonával túto službu!

To isté platí pre kohokoľvek, kto je Bohom povolaný, aby splnil akúkoľvek úlohu v Kráľovstve. Povedz úprimne tieto slová: „Otec, ďakujem Ti za Tvoje pomazanie na mojom živote. Som uschopnený, aby som bol služobníkom evanjelia, pretože si ma takým urobil; beriem výhodu z Tvojho pomazania, milosti a múdrosti, ktoré je vo mne, aby som naplnil službu a robil veci, ktoré si pre mňa určil, v mene Pána Ježiša.“ Pomazanie a Božiu moc vo svojom živote aktivuješ prostredníctvom princípu rozpoznania a vyhlasovania: „aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“(Filemonovi 1:6).




Vyznanie


Pomazanie, ktoré som prijal od Pána zostáva vo mne navždy; a cez toto pomazanie som posilnený, aby som bol produktívny a umiestnený do takej pozície, aby som bol efektívny! Dnes využívam toto pomazanie, aby som požehnal svoje okolie a konal skutky na chválu a slávu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Ján 2:27; 2.Korintským 1:21

1-ročný plán: Ján 19:17 – 42; 1.Kronická 17 – 19

2-ročný plán: 1.Korintským 15:40 – 49; Kazateľ 1 – 2