Čítanie z dňa:  5.09.2012
  Pastor Chris   

Hovor Božiu múdrosť

My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú (1.Korintským 2:6).


Apoštol Pavol hovorí v úvodnom verši o dvoch typoch múdrosti; o múdrosti Božej, ktorá je odlišná od múdrosti sveta – ľudskej múdrosti. Ľudská múdrosť je limitovaná tým, čo môže prijať svojimi zmyslami a jej okruh pôsobnosti je materiálny svet. Toto obmedzuje ľudské pôsobenie len na to, čo je možné vo svete vnímať fyzickými zmyslami.

Na druhej strane Božia múdrosť presahuje materiálny svet. Je to múdrosť, ktorá nazýva veci, ktoré nie sú, ako by boli (Rímskym 4:17). Je to skrytá múdrosť, ktorú nám Boh pred vekmi určil na slávu (1.Korintským 2:7). 1.Korintským 2:12 hovorí: „...my sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ A pokračuje v 13. verši: „O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“

Vo svete keď príde človek s nejakou bolesťou v bruchu, ľudská múdrosť určí diagnózu a dá správu, že je to zápal slepého čreva. Avšak keď zrelý kresťan cíti rovnakú bolesť v tej istej časti tela, dokonca s tou istou diagnózou, nepovie: „Mám zápal slepého čreva.“ Nie! Jeho komunikácia je iná, pretože nie je vyučovaný ľudskou múdrosťou. Namiesto toho hovorí v zhode s Božím Slovom a vyhlasuje: „Mám v sebe Boží život.“

Božia múdrosť hovorí život a zdravie založené na zjavení z Božieho Slova. Takže keď veriaci povie : „Odmietam byť chorý“, neznamená to, že neochorie. Jeho vyznanie je založené na skutočnosti, čo hovorí Slovo: „...A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“(Rímskym 8:11).
Vyznanie


Vo mne pôsobí múdrosť Božia. Odmietam zakladať svoje názory, úsudky a odpovede na zmyslovom vnímaní; žijem Slovom, v Slove a skrze Slovo! Preto je moje víťazstvo v živote zaručené, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13

1-ročný plán: 2.Korintským3:7-4:18; Príslovia 16-17

2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:1-11; Jeremiáš 23