Čítanie z dňa:  5.11.2012
  Pastor Chris   

Nadprirodzená moc uskutočňovať zmeny

Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás ... (Skutky 1:8).


Boh nám dal život slávy a moci v Kristovi Ježišovi. Náš úvodný verš nám dáva dôležitú informáciu o tomto živote moci. Dáva nám poznať, že skrze Ducha Svätého sme boli naplnení nadprirodzenou mocou pre uskutočnenie pozitívnych zmien v našich životoch a v našich okolnostiach.

Voľba slov v Písme je veľmi dôležitá, pretože pokým nerozumieš Božej presnej komunikácii, nemôžeš použiť Jeho slová do svojho osobného života. Napríklad v tomto prípade Pán Ježiš povedal: „Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás ..." Slovo „moc" pochádza z gréckeho slova „dunamis," čo znamená moc alebo schopnosť uskutočniť zmeny. Vzťahuje sa to na schopnosť konať zázraky; schopnosť, aby sa diali nadprirodzené veci. Taktiež to znamená moc výnimočnosti.

Prijal si túto nadprirodzenú moc a schopnosť vtedy, keď si prijal Ducha Svätého; zvláštnu schopnosť uskutočňovať! Táto nadprirodzená moc pre excelentnosť a mimoriadna sila zapríčiňujúca zmeny je teraz v tebe. Už rozumieš, prečo by si nikdy nemal byť obeťou v živote? Ježiš ti dal život moci.

Ak sa ocitneš v núdzi alebo neistej situácii, nemusíš sa vzdať, či poddať. Je v tebe moc uskutočniť zmenu. Nemusíš ísť a hľadať pomoc alebo vyhľadávať moc z miesta na miesto; moc, ktorú potrebuješ, je už v tvojom vnútri. Duch Svätý je mocou Božou a aj darcom moci a žije v tebe v Jeho plnosti! Preto si plný moci. Môžeš robiť čokoľvek a zmeniť čokoľvek skrze moc Ducha.
Modlitba


Drahý Otče, vyhlasujem, že nikdy nebudem obeťou alebo znevýhodnený, pretože Duch Svätý žije vo mne. On je tou mocou, skrze ktorú žijem a ktorá pôsobí v mojom živote a okolnostiach trvalé a pozitívne zmeny, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 6:8; 1.Korintským 2:4; Micheáš 3:8

1-ročný plán: Židom 4:14-5:1-10; Jeremiáš 9-10

2-ročný plán: 1.Peter 3:1-12; Ezechiel 36