Čítanie z dňa:  5.12.2016
  Pastor Chris   

Vidieť Cez Ducha

Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kolosenským 1:9).


V knihe Genezis 3. kapitola čítame o udalosti pri ktorej satan pokúšal Evu konzumáciou ovocia zo zakázaného stromu. Eva, pritom ako bola oklamaná, jedla ovocie a dala takisto Adamovi, a on tiež z toho istého stromu jedol. Keď sa to stalo, Biblia hovorí „Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí“; dostali nové poznanie.

Do toho času nevedeli, že sú nahí keďže mali kapacitu odlišne vnímať v inej sfére života. Stratili druh zraku (duchovný zrak) a tak upadli nižšie do iného druhu zraku, ktorý bol riadený zmyslami. Od toho času sa stali riadení a sprevádzaní zmyslami. Už viac nedokázali vidieť cez svojho ducha. Dostalo sa im novej interpretácii ohľadne života; výkladu založeného na zmyslovom vnímaní.

To je situácia človeka, ktorý nie je zregenerovaný (znovuzrodený); chýba mu duchovný náhľad a predvídavosť. Trpí nedostatkom duchovného pochopenia a nie je schopný stýkať sa s Bohom v Jeho sfére života. Keď si však znovuzrodený, si prebudený do otcovstva u Boha; si prebudený do skutočnosti Božieho kráľovsva; prenesený do spoločenstva s Bohom.

Efezským 1:17-18 hovorí „aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho. Oči vášho porozumenia boli osvietené ...“ Na tomto konkrétne Duch Boží odkazuje duchovné pochopenie, ktoré presahuje používanie mysle a zmyslov. Myseľ je nástroj, avšak človek má väčšiu kapacitu ktorá prevyšuje jeho myseľ. Myseľ dostáva informácie z ducha a zmyslov, ale existuje poznanie, ktoré prekračuje myseľ. Z toho dôvodu plné, presné, správne a precízne poznanie Boha je možnosť pre toho, kto je znovuzrodený – jednotlivec, ktorého ľudský duch bol pretvorený.

Je túžbou Boha aby si sa díval odlišne; pozeral sa s očami svojho ducha. Aj kvôli tomu sa Duch Svätý modlí cez apoštola Pavla aby si bol naplnený poznaním Otcovej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení „ … aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha (Kolosenským 1:10). Je to naozaj možné; kráčať v takomto svetle. Aleluja!
Vyznanie


Drahý Otče, ďakujem za udelený náhľad do záhad a tajomstiev kráľovstva. Žijem nad sférou zmyslov. Udelil si mi ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Teba; oči môjho porozumenia sú zaplavené svetlom a teraz som si plne vedomý skutočností Tvojho slávneho kráľovstva, radujúc sa z môjho dedičstva v Kristovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Exodus 35:31; 2.Timoteovi 1:7