Čítanie z dňa:  6.02.2015
  Pastor Anita   

Účastníci Jeho prirodzenosti spravodlivosti

„...tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista“ (Rimanom 5:17).


Keď si sa znovuzrodil, prijal si spravodlivosť ako dar. Spravodlivosť už teda nie je niečo, čo hľadáš alebo sa nádejaš, že niekedy budeš mať, keď prídeš do neba. Už bola do tvojho ducha vložená ako dar (Rimanom 5:17). Spravodlivosť je teraz tvojou prirodzenosťou. Spravodlivosť je ale niečo odlišné od toho, čo znamená správne žiť. Správne žiť je možné len pre toho, kto bol urobený spravodlivým.

Náboženstvo učí, že ak budeš najprv správne žiť, Boh ťa potom môže urobiť spravodlivým a prijme ťa. Je to ako by si dal „voz pred koňa“. Medzi spravodlivosťou a správnym žitím je veľký rozdiel a je nutné dať ich do správneho poradia. Napríklad hriešnik nemôže žiť správne, bez ohľadu na to, ako „dobré“ sú jeho skutky. Správne žitie je výsledkom prirodzenosti spravodlivosti, ktorá bola vložená do ľudského ducha pri novom narodení. Nikto nemôže správne žiť, pokiaľ nie je najskôr spravodlivý.

Boh ťa v Kristovi Ježišovi urobil spravodlivým. To je dobrá správa; bezbožník sa môže stať spravodlivým cez vieru v Ježiša Krista. Ktokoľvek, kto vyzná Ježiša ako Pána, uverí vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych (podľa listu Rimanom 10:9-10), prijme spasenie do svojho srdca! Je urobený spravodlivým. Keď uznáš a potvrdíš to, čo už Ježiš Kristus urobil v prospech teba na kríži, tak ťa to automaticky privedie k jednote s Bohom. Nemusíš sa snažiť o to, aby si si to zaslúžil. Preto sa v liste Rimanom 5:1 hovorí: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“

2.Korintským 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ Takže teraz môžeš žiť správne a páčiť sa Bohu každý deň, pretože žiješ vierou v Jeho Slovo. Urobil ťa účastníkom Jeho prirodzenosti spravodlivosti.

Pre podrobnejšie vysvetlenie predmetu spravodlivosti a správnom žití si môžete objednať sériu vyučovania „Understanding Righteousness“ na www.christembassyonlinestore.org (vyučovanie je v angličtine; pozn. prekladateľa).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš Tvoju spravodlivosť ako dar a povzbudzuješ ma k vedomiu víťaza. Nesmierne sa radujem, keď viem, že som ospravedlnený zdarma Tvojou milosťou a viem, že som ustanovený na to, aby som v živote vládol milosťou ako kráľ prostredníctvom spravodlivosti, v mene Ježiš.


Rozšírené štúdium: Rimanom 5:18-19

1-ročný plán: Matúš 25:31-46; 2.Mojžišova 31

2-ročný plán: Skutky 7:46-60; Nehemiáš 13