Čítanie z dňa:  6.02.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POZERAŤ MIMO SEBA

Všetky veci môžem cez Krista, ktorý ma posiľňuje (Filipským 4:13).


Ježiš povedal v Matúšovi 17:20 „ ... nič vám nebude nemožné“ inými slovami, dokážeš čokoľvek. Ako vidíme v úvodnom verši, apoštol Pavol dodáva tejto skutočnosti dôveryhodnosť. Rovnako 2.Korintským 3:5 ide ešte o krok ďalej hovoriac „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.“ Nehovorí o ľudskej dostatočnosti či schopnosti, ale o Božej spočívajúcej v tebe. Inými slovami pozeraj mimo seba.

Pri znovuzrodený si prijal samotný život a charakter Boha čo znamená mať a pôsobiť s božskými schopnosťami. Presne toto poskytlo Pavlovi odvahu vysloviť „Všetko môžem cez Krista!“ To isté platí o každom jednom z nás. Veľa ľudí však nie je schopných pozerať mimo seba či svojich zdanlivých nedostatkov a tak dopustia zlyhanie a porazenie. To však neplatí u teba; ty si narodený z Boha a tak pripravený na akúkoľvek úlohu.

Prečítaj si verš v 2.Korintským 3:5 v rozšírenom anglickom preklade, kde je tento verš podaný v lepšom svetle: „Nieže by sme boli v dobrej kondícii (kvalifikovaní a s dostatočnou schopnosť) formulovať osobné posudky, nárokovať si a počítať všetko vychádzajúce z nás, ale naša moc, schopnosť i dostatočnosť vychádzajú z Boha.“ Teraz keď sa Kristus nachádza v tebe, mal by si pozerať mimo svojej fyzickej schopnosti. Tvoja dostatočnosť je z Boha. Aleluja!

Takto nejak vyzerala mentalita Dávida pri konfrontovaní Goliáša. Očami zmeral obra a povedal mu „ ... zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu“ (1.Samuelova 17:46). Ako dokázal obyčajný mládenec ako bol Dávid hovoriť s takou odvahou? Naučil sa pozerať mimo seba. Jeho oči boli upnuté na Hospodina. Goliášovi riekol „idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval“ (1.Samuelova 17:45). Povedané rečou Dávida „Hoci som to ja kto stojí pred tebou, v skutočnosti je proti tebe Boh. Ja stojím v Jeho mene, pôsobím s Jeho mocou nie s mojou vlastnou!“ Aleluja!

Maj rovnaké zmýšľanie. Dokonca ešte lepšie ako mal Dávid, lebo dnes žije v tebe Ten väčší. On rozpráva cez teba, uzdravuje chorých cez teba a požehnáva cez teba. Patrí ti všetka Jeho sila a neobmedzené zdroje prebývajú v tvojom duchu. Sláva Jeho menu naveky!
MODLITBA


Vzácny Otec, ďakujem za tvoju moc a schopnosť pracujúcu vo mne cez Ducha Svätého a to spôsobuje, že činím a kráčam v nadprirodzenom. Moja pýcha a dôvera spočívajú v tvojom večnom Slove a moci. Pôsobím v tvojej sile s vedomím ako vo mne žije Ten väčší a robí pre mňa čokoľvek možným. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:10; 2.Korintským 4:7; Filipským 2:13

1.ročný Biblický plán: Matúš 25:31 – 46 & 2.Mojžišova 31

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:32 – 41 & Žalm 1 – 2