Čítanie z dňa:  6.04.2016
  Pastor Chris   

Slová od Otca

Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život (Ján 6:63).


Pán Ježiš bol Pánom Slov. Vždy mal múdrosť a vždy ju hovoril. Bol zosobnená múdrosť. Presne vedel povedať správne slová v každej situácii, každému a ohľadom všetkého. Jeho slová boli naplnené inšpiráciou, uzdravením, pokojom, nádejou, láskou a mocou. Mal slová na všetko.

Predstav si, čo sa stalo v Lukášovi 7:11-17. Bol na ceste do mesta Nain a ako prichádzal k bráne mesta, videl pohrebný sprievod nesúceho mladého muža, ktorý bol jediným synom matky. Pohnutý ľútosťou sa dotkol már a povedal: „...Mládenec, hovorím ti, vstaň! A posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke“ (Lukáš 7:13-15). Vzkriesil mŕtve telo toho mládenca späť do života slovami!

Raz boli Jeho učeníci vyľakaní uprostred zúrivej búrky. Vydesení na Neho kričali: „...Nedbáš, Majstre, že hynieme?“ (Marek 4:38). To, čo povedal, bolo neobyčajné: „...prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie“ (Marek 4:39). Nezáležalo na tom, aké nepokojné alebo rozbúrené bolo počasie, Ježiš ho utíšil slovami. Tým istým spôsobom uzdravil a obnovil zrak, uzdravil hluché uši a oživil zmrzačené končatiny.

Avšak zjavuje nám dôležitú pravdu. Slová, ktoré hovoril, prišli od Otca. V Jánovi 12:50 povedal: „...Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.“ To isté platí pre nás dnes. Otec nám dal slová, ktoré máme hovoriť; nemáme a nemali by sme hovoriť svoje vlastné slová, alebo slová, ktoré sme sa naučili od našich susedov alebo okolia! Učíme sa slová z Božieho Slova a dostávame z neho našu duchovnú slovnú zásobu. Preto musíš neustále študovať Písmo (2.Timoteovi 2:15).

Výsledkom toho je, že budeš myslieť a hovoriť ako Ježiš a budeš mať mimoriadne výsledky, ako mal On. Staneš sa pánom slov a budeš vždy hovoriť múdrosť.
Modlitba


Moje slová sú duch a život, naplnené mocou a božskou energiou, aby som víťazil nad okolnosťami. Kristove slová vo mne bohato prebývajú vo všetkej múdrosti, a preto sú moje slová naplnené inšpiráciou, uzdravením, pokojom, nádejou, láskou a mocou, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Marek 11:23

1-ročný plán: Marek 11:27-12:17; 4.Mojžišova 18-19

2-ročný plán: Rimanom 8:1-11; Žalm 109