Čítanie z dňa:  6.04.2022
  Pastor Chris   

SLÚŽ BOHU SPRÁVNYM SPÔSOBOM

„Samuel však povedal: „Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov.“ (1. Samuelova 15:22)


Pán Ježiš v Jánovi 4:23 opisuje pravé uctievanie ako to, ktoré sa deje v duchu a v pravde. Iný spôsob neexistuje. Služba Pánovi má vychádzať z tvojho ducha a byť v súlade s Jeho Slovom. Ono nás usmerňuje a poskytuje predpísaný poriadok služby a uctievania v Božom kráľovstve.

Nedávaš Bohu len to, čo si vyberieš, alebo len to, čo sa tebe páči – dávaš Mu to, o čo požiadal, a to spôsobom, o aký sám požiadal. Slúžiš Mu podľa Jeho požiadaviek, nie podľa svojich pocitov a emócií. Sú ľudia, ktorí hovoria: „Každý môže slúžiť Bohu svojím vlastným spôsobom!“ Ale to nie je pravda. Keď študuješ Bibliu, zistíš, že tí, ktorí sa pokúšali slúžiť Bohu vlastným spôsobom, boli Bohom pokarhaní alebo zabití.

V 1. Mojžišovej 4 sa nachádza príbeh Kaina a Ábela: dvoch bratov, ktorí Pánovi obetovali svoje dary. Kain priniesol obetu podľa vlastného výberu, zatiaľ čo Ábel priniesol to, čo Boh žiadal, aby bolo obetované. Ábelova obeta bola prijatá, Kainova odmietnutá. Keď Pán v 1. Mojžišovej 4:7 videl, že sa Kain hnevá, napomenul ho slovami: „Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre?“

A čo Mojžiš, ktorý namiesto hovorenia ku skale do nej udrel? Voda síce vyšla a ľud sa napil do sýtosti, ale Boh sa rozhneval a Mojžiša pokarhal (4. Mojžišova 20:1 – 12; 5. Mojžišova 4:21 – 22). Uzza zomrel, keď sa pokúsil Bohu preukázať službu tým, že zachytil nakláňajúcu sa Božiu archu zmluvy na Náchonovom humne (2. Samuelova 6:6 – 7).

Ak chceš Bohu slúžiť správne, venuj viac pozornosti štúdiu Písma. On ti dá múdrosť a porozumenie Ducha, ako Mu slúžiť v pravde, s čistým srdcom a ochotnou mysľou.
Modlitba


Drahý Otec, uctievam Ťa v duchu a v pravde. Milujem Ťa celým svojím srdcom a budem študovať Tvoje Slovo, aby som vždy kráčal v Tvojej pravde a podľa toho Ti slúžil, v mene Ježiš. Amen.


ROZŠÍRENÉ ŠTÚDIUM: 1. Kronická 28:9; Ján 4:23-24

1.ročný Biblický plán: Lukáš 11:1-13 a Sudcovia 1 – 2

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:1-11 a Žalmy 109