Čítanie z dňa:  6.05.2013
  Pastor Anita   

Čo vidíš?

Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im (4.Mojžišova 13:33).


Záleží na tom, čo vidíš a ako to vidíš. Pozeráš svojimi fyzickými očami alebo očami viery? Tí, ktorí hľadia svojimi fyzickými očami, sú ľahko premožení problémami života. Toto sa presne stalo desiatim špehom, ktorí dali odpoveď neviery, keď sa vrátili z prieskumu zeme, ktorú Boh zasľúbil Izraelitom. Čítajme ďalej, čo povedali v 4.Mojžišovej 13:31-32: „No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu.“

Aký obraz strachu, neviery a porážky predložili Izraelitom neveriaci zvedovia! Avšak Jozua a Káleb to videli odlišne, keď povedali: „...Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá krajina! Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju - krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi! A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich!“ (4.Mojžišova 14:6-9). Zatiaľ čo dedičia vyskočili na Slovo, ostatní desiati špehovia dali správu neviery, pretože to boli ľudia zmyslov.

Nikdy nedovoľ, aby to, čo prijímajú tvoje fyzické zmysly, to znamená čo vidíš, počuješ alebo cítiš, určovalo okolnosti tvojej existencie. Nerozhoduj sa podľa toho čo vidíš, ani podľa počutia svojich uší (Izaiáš 11:3). Nepozeraj na viditeľné veci, ale na veci, ktoré sa nevidia, pretože veci, ktoré sa vidia, sa môžu zmeniť (2.Korintským 4:18). Upriam svoj pohľad len na Božie večné a neomylné Slovo a zachovávaj si vždy odpoveď viery.
Vyznanie


Nepohnem sa na základe toho, čo vidím, cítim alebo počujem zmyslami, ale moje myšlienky, slová a skutky sú inšpirované Duchom prostredníctvom viery v Božie Slovo. Žijem úžasný život milosti a požehnania, pretože žijem v Slove a Slovom. Halleluja.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:17-18; Židom 11:1-3

1-ročný plán: Ján 3:1-21; 2.Samuelova 22

2-ročný plán: 1.Korintským 4:11-21; Príslovia 2