Čítanie z dňa:  6.06.2020
  Pastor Chris   

UHASIL TVOJ SMÄD

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj (Ján 6:55).


Niektorí ľudia zakaždým nariekajú k Bohu s prosobu aby „uhasil ich smäd“ a čerstvo ich naplnil. Zdá sa, že nesprávne porozumeli Ježišovým slovám v Jánovi 7:37 kde povedal „V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ Neznamená to ísť za Ježišom, zakaždým ako si smädný po Bohu.

Rovnako sa nedaj zmiasť s tým čo napísal Duch cez Pavla v 1.Korintským 10:4 hovoriac „a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus.“ V Starom Zákone pili vodu zo skaly a tou skalou bol Kristus. Dnes nepotrebuješ „chodiť“ piť k Ježišovi; ty si v Ňom a On je v tebe! Ježiš povedal „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa“ (Ján 7:38).

Čo mal tým na mysli keď povedal „rieky živej vody“? Verš 39 to vysvetľuje. Hovorí sa tam „A to povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš nebol ešte oslávený.“ Tá voda je Duch Svätý. 1.Korintským 12:13 uvádza „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Inými slovami, keď si prijal Ducha Svätého, napil si sa z Ducha. On uhasil tvoj smäd!

Ak si myslíme, že máme smäd nezačneme nariekať k Bohu a pýtať si naplnenie; seba samých naplníme s Duchom pričom Slovo nám ukazuje ten spôsob: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach (piesne duchov; spievaním v duchu) spievajte a plesajte Pánovi srdcom“ (Efezským 5:18 – 19). Tu vidíš spôsob ako byť neustále naplnený a nasiaknutý v Duchu Svätom! Slúžením (slúžíš sám sebe) v duchu – spievaním a plesaním vo svojom srdci k Pánovi. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za dar vzácneho Ducha Svätého s ktorým som stále naplnený. Práve cez Neho som zakaždým občerstvený. Z môjho vnútra tečú prúdy živej vody prinášajúce život a výživu do všetkého čo je so mňou spojené, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 4:14; 1.Korintským 14:14 – 15; Efezským 5:18 – 19 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Ján 20:1 – 18 & 1.Kronická 20 – 22

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:50 – 58 & Kazateľ 3 – 4