Čítanie z dňa:  6.07.2013
  Pastor Anita   

Svet je tvoj!

„A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Lebo všetko je vaše,“ (1.Korintským 3:21).


Smelým prehlásením: „Všetko je vaše“ nám apoštol Pavol cez Ducha Svätého dáva vedieť, že máme prístup ku všetkým nesmiernym zdrojom zeme. Preto nie je žiadna potreba, pre ktorú by sme mali závidieť iným alebo bojovať o niečo, čo má niekto iný. Žalm 24:1 hovorí: „Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.“ Keďže je Boh tvojím nebeským Otcom a ty si Jeho dedičom (Rimanom 8:17), potom všetko, čo vlastní On, patrí tebe.

Galatským 3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Si Abrahámovým semenom, a preto si oprávneným používateľom Abrahámových požehnaní. Tvoje spojenie s Kristom (Galatským 3:29) ťa urobilo skutočným potomkom Abraháma a vlastníkom sveta, pretože Boh poručil svet Abrahámovi (Rimanom 4:13). Preto nič nie je príliš dobré a veľké na to, aby si to nemohol mať.

Odmietni sa uspokojiť s priemerným životom, pretože ty si nadmieru požehnaný. Bol si ustanovený, aby si žil život v prosperite a v spravodlivosti. To je tvoje dedičstvo. Žiadna dobrá vec, po ktorej túžiš, nie je nedosiahnuteľná. Nikdy sa neuchyľuj k nepoctivým prostriedkom, aby si dosiahol svoje túžby. Kráčaj vo svetle Božieho Slova a Ono ťa bude viesť k uskutočneniu tvojich túžob.

Pochop, že Boh nechce odoprieť dobré veci svojim deťom; dáva štedro všetkým bez vyčitovania (Jakub 1:5). Všetko, čo potrebuješ k životu a pobožnosti, ti je dostupné v Kristovi. Svet a všetko, čo je v ňom, je tvoje v Pánovi. Zaujmi to a užívaj si svoje dedičstvo.
Modlitba


Pán je môj pastier a som požehnaný všetkým duchovným a materiálnym požehnaním v Kristovi Ježišovi. Bol som prenesený do života milosti a nadprirodzenej hojnosti, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Rimanom:8-32; Lukáš 11:9; Ján 16:24

1-ročný plán: Skutky 18:1-23; Jób 9-11

2-ročný plán: Galatským 1:1-9; Izaiáš 26