Čítanie z dňa:  6.12.2011
  Pastor Chris   

Ježiš Kristus je Pánom neba a zeme

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi“(Matúš 28:18).


Nie je to úžasné vedieť, že nijaký človek z hociktorého náboženstva z celého sveta nemal odvahu urobiť takéto vyhlásenie, aké je v úvodnom verši? Len jedna jediná osoba v celom vesmíre sa mohla odvážiť povedať takéto prehlásenie, a tou je Ježiš. On je Synom Božím a Spasiteľom sveta. Je aj Pánom neba a zeme. Znamená to, že Jeho meno má moc a vyvoláva rešpekt na nebi, na zemi aj pod zemou: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“(Filipanom 2:9-11).

Na základe Jeho panstva a autority nás Ježiš poslal kázať Evanjelium vo všetkej smelosti a moci. Po vyhlásení, že Mu je daná všetka moc na nebi aj na zemi povedal v nasledujúcom verši svojim učeníkom: „Preto choďte a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Matúš 28:19). Prikázal, aby sme použili Jeho suverénnu autoritu na to, aby sme priviedli do poslušnosti a vyučili svet.

Preto musí byť Boží ľud smelší v zvestovaní Ježiša. My neslúžime a neuctievame mŕtveho Pána. Hovoríme o Tom, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a bol vyhlásený za Božieho Syna v moci a vlastní všetku autoritu na nebi a na zemi. Bez ohľadu na to, čo sa deje, vždy buď pripravený smelo hovoriť o Ňom a o tvojej jednote s Ním. Smelo hlásaj Jeho meno, lebo vieš, kým On je; je Pánom neba a zeme. Vyznanie

Nie som obyčajný človek. Bol som vyslaný hlásať Evanjelium všetkým ľuďom s autoritou Toho, ktorý je Pánom neba a zeme. Preto dnes budem jednať v autorite všade tam, kam prídem a budem o Ňom smelo rozprávať, lebo viem, kým On je a viem aj to, že aký je On, taký som aj ja v tomto svete! Nech je požehnané navždy Jeho meno!

Rozšírené štúdium

1.Korinťanom 29:11
Rimanom 14:11