Čítanie z dňa:  7.01.2022
  Pastor Chris   

ČEST, DŮSTOJNOST A DOKONALOST

Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého (Efezským 1:17).


Křesťanský život je povolání do slávy a ctnosti, to znamená povolání k životu v úctě, důstojnosti a dokonalosti. Byl jsi poctěn, povýšen a oslaven a ten, kdo to udělal, je všemohoucí Bůh. Nic tě nemůže ve tvém životě zahanbit. Ježíš sňal z tvého života každou hanbu a potupu. Bible říká: „Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu“ (Židům 12:2).

Jsi radostí, která ležela před Ním, a kvůli které snášel kříž a pohrdal hanbou. Dnes jsi bez viny a bez úhony. Haleluja! Koloským 1:21-22 říká: „I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony.” Přemýšlej o tom!

2. list Petrův 1:3 říká: „Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí." V předchozí epištole v 1. Petrově 1:11, mluvil o Kristově utrpení a o slávě, která měla poté následovat. Zakaž si přijmout jinou možnost, než žít život plný slávy, cti a důstojnosti, bez ohledu na těžkosti, křivdy nebo pronásledování. Kristus v tobě, je ta naděje slávy! Haleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, děkuji ti za milost zářit a slavně kralovat v životě skrze spravedlnost. Přináším ti slávu a zjevuji tvoji vznešenost zde na zemi. Můj život je životem slávy a prvotřídnosti. Je zbaven veškeré viny, nedostatečnosti, hany, hříchu a všech jeho důsledků. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 8:30; 2. Korintským 3:18; 2. Korintským 8:9 TPT; Efezským 1:3; 1.Petrov 2:9; 1.Petrov 1:11

1.ročný Biblický plán: Matúš 6:1-18 a 1.Mojžišova 18 - 19

2.ročný Biblický plán: Skutky 7:33-42 a Nehemiáš 11