Čítanie z dňa:  7.02.2017
  Pastor Chris   

KLENOT V JADRE NEPRIAZNE

V Efeze zostanem až do Letníc, lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho (1. Korintským 16:8-9).


Apoštol Pavol v hore uvedenom verši priznal ako sa veľké a účinné okno príležitostí otvorilo pred ním pre službu v Efeze. Išlo o príležitosť v centre nepriazne. On musel byť vo svojom duchu dostatočne citlivý na to aby si všimol nie len príležitosť, ale takisto videl aj veľa nepriateľov. Je to podobné ako pri hľadaní pokladu medzi tŕním a bodliakmi; v istom zmysle je to pasca. Ak chceš získať poklad najskôr musíš vedieť ako naložiť s nepriateľmi.

Nepriatelia na akých odkazoval Pavol neboli len zanedbateľní protivníci; išlo o zúrivých protivníkov! Keď neskôr opisoval svoj zážitok povedal „Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom” (2. Korintským 1:8). Ďalej v 1. Korintským 15:32 povedal ako zápasil so zvieratami v Efeze: „ Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia ...”

Jeho zážitok bol život ohrozujúci, ale cez odovzdanie sa do Ducha pre vedenie a radu napriek tomu dokázal zvíťazil. Pavol kázal a učil Slovo v Efeze s takou intenzitou a vášňou, že Biblia dokonca konkrétne zaznamenáva ako Božie Slovo mocne rástlo a prevládalo (Skutky 19:20). Na našej Kresťanskej ceste ešte ostáva veľa sa učiť pre dosiahnutie vecí, aké Boh naplánoval pre nás a pre život slávy a víťazstva aký nám dal. Potrebuješ nasledovať vedenie Ducha Svätého v každom čase. Hospodin nám dal Ducha Svätého aby nás On viedol vo všetkých životných aférach.

Predtým ako zoberieš pracovnú ponuku, alebo vstúpiš do biznisu či urobíš veľký krok, dovoľ Mu viesť ťa a ukázať ti budúcnosť do čohokoľvek vstupuješ. Modli sa v jazykoch horlivo, pretože okolo toho pokladu môže číhať veľa nepriateľov. Ak máš spoločenstvo s Duchom, On ti poradí identifikovať možných nepriateľov - pasce, barikády alebo problémy – a cez všetko ťa bude triumfálne navigovať.
Vyznanie


Pán je moje útočisko a sila, všade prítomný na pomoc v ťažkosti! On vo mne žije a sprevádza ma na ceste životom; ja som premožiteľ celou cestou. Bez ohľadu na nepriateľov a nepriazeň, výzvy a vetry fúkajúce proti mne, moje srdce pevne stojí na Pánovi, ktorý je mojou skalou a pevnosťou, mojou ochranou a spásou. Dnes kráčam vo víťazstve a v dominancii Slova. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Žalm 27:1-3; Izaiáš 41:13-14

1. ročný Biblický plán: Matúš 26:1 – 30; Exodus 32 - 33

2. ročný Biblický plán: Matúš 13:1 – 9; Genezis 38