Čítanie z dňa:  7.03.2019
  Pastor Chris   

MODLI SA ZA SVOJICH NEPRIATEĽOV … NIE PROTI NIM

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela (Galatským 5:16).


Niekedy Kresťania počas toho ako sa modlia povedia veci „Akékoľvek zlo moji nepriatelia naplánovil voči mne, Pane vráť im to dvojnásobne! Každý kto ma chce mŕtveho, nech radšej náhle umrie!“ Toto nie je správny spôsob modlitby Kresťana; obzvlášť nie keď si plný Ducha!

Tí ktorí sa tak modlia robia podľa túžby tela a nie podľa Ducha. Náš úvodný verš hovorí „ … Kráčajte v Duchu a nebudete napĺňať (túžbu) tela.“ Túžbou tela je vidieť smrť tvojich nepriateľov, ale túžbou Ducha je vidieť ich spasených.

Modliť sa proti svojim nepriateľom znamená chodiť v tele; teda modlitba v tele. To čo Boh od nás chce, je modliť sa v Duchu: „V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu ...“ (Efezským 6:18). Prebývaj v Duchu a nedaj sa rozrušiť ničím z toho čo tvoj nepriateľ kuje proti tebe.

Ježiš povedal „Modlite sa za“ a teda nie proti svojim nepriateľom: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia“ (Matúš 5:44). Možno sa cítiš zranený a nahnevaný či rozčúlený, ale odmietni mať voči niekomu nenávisť. Ty si až príliš plný lásky nato, aby si nenávidel či preklíňal niekoho. Si príliš sladký vo svojom duchu aby si bol trpký či prechovával nespravodlivosť čo bola vykonaná proti tebe.

Nevenuj pozornosť svojim odporcom, lebo tí nič neznamenajú. Nezáleží koľko ľudí sa sprisahá proti tebe, nepredstavujú žiaden faktor. Ty si bol vzkriesený spolu s Kristom! Väčší je On ktorý je v tebe ako ten čo je vo svete. Prečítaj si slová Dávida v Žalme 27:2 „Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji potknú sa a padnú.“

On sa nepotreboval modliť proti svojim nepriateľom; tí sa ocitli na mieste pre nich určenom; potkli sa a padli. Taká je záhuba každého kto sa vydá za tvojho nepriateľa. Ak sa nenapravia, potom sú zatratení. Avšak tvoja úloha spočíva v modlitbe za nich, dúfajúc že Boh im udelí ľútosť k poznaniu pravdy.
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za Tvoju lásku vyliatu Duchom Svätým v mojom srdci ako aj za plnosť Krista v mojom srdci. Tvoja láska sa denne preukazuje cez moje myšlienky, slová a činy. Cez život prechádzam slávnostne a napredujem obrími krokmi, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 24:17; Lukáš 6:27 – 28; Izaiáš 54:17

1.ročný Biblický plán: Marek 12:18 – 44 & Numeri 20 – 21

2.ročný Biblický plán: Matúš 21:1 – 11 & Exodus 16