Čítanie z dňa:  7.04.2012
  Pastor Chris   

Vezmi si návod od Márie

„... Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme“ (Lukáš 10:41-42).


V 10. kapitole Lukáša sa píše o tom, ako Ježiš navštívil Máriu a Martu v ich dome. Zatiaľ, čo sa Marta ponáhľala v kuchyni a snažila sa pripraviť niečo na jedenie pre Ježiša, Mária s veľkým nadšením sedela pri Pánových nohách, počúvala Slovo a tešila z každého momentu zo spoločenstva s Ním. Marta nahnevaná na svoju sestru za to, že jej nepomáha v kuchyni, prišla k Učiteľovi a vyhŕkla: „... Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“(Lukáš 10:40).

Namiesto toho, aby pokarhal Máriu za to, že nepomáha pri práci, Ježiš odpovedal: „...Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci“ (Lukáš 10:41). Výraz „mnoho vecí“ ukazuje na to, že Martina frustrácia bola hlboko usadená a netýkala sa len tohto momentu. Bolo to, akoby mala dlhotrvajúci vnútorný konflikt, ktorý vyliala na druhých a táto konkrétna situácia bola len ďalšou príležitosťou na to, aby to tak urobila.

Frustrovaní a sklamaní ľudia robia mnoho nenormálnych a frustrujúcich vecí. Sú nahnevaní, zahorknutí a pohoršení. Zvyčajne obviňujú iných za to, že oni sami sú sklamaní, neúspešní alebo nemajú radosť. Predstav si, keby sa Pán opýtal Marty na to, čo je skutočný problém. Pravdepodobne by povedala: „Pane, to je dlhá história“; a potom by začala vymenovávať svoj zoznam sklamaní a neúspechov. Skôr než dovolíš, aby si bol premožený a bitý množstvom nárokov a výziev počas dňa, nauč sa upevniť svoj pohľad na Pána! Ak si v spoločenstve s Ním cez Slovo a Ducha Svätého, budeš zažívať vo vnútri pokoj a zistíš, že nie si znepokojený uprostred problémov a si plný neopísateľnej radosti (1.Peter 1:8).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma miluješ a láskavo sa o mňa staráš. Dávam priestor pre Tvoj pokoj, aby strážil moje srdce. Odmietam úzkosť, starosť a stres a rozhodujem sa žiť dnes a každý deň v radosti a odpočinku, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Filipským 4:6 – 7

1-ročný plán: Lukáš 11:14 – 36; Sudcov 3 – 4

2-ročný plán: Rímskym 8:12 – 19; Žalm 110 – 111