Čítanie z dňa:  7.05.2012
  Pastor Chris   

Veriaci je ten, kto praktizuje Slovo

Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia (Jakub 2:18-19).


Sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec neveria v Ježiša; zatiaľ čo sú iní, ktorí hoci veria, že Ježiš je Boží Syn, nikdy Ho nevyznali ako Pána svojho života. Niekto sa raz opýtal: „Ktorú z týchto dvoch skupín ľudí môžeme nazvať neveriacimi?“ Obidve! Neveriaci je každý, kto neuposlúchol Evanjelium Ježiša Krista (neriadi sa ním). Nestačí len veriť v srdci, že Ježiš je Boží Syn, musíš Ho tiež vyznať ako Pána svojho života. Rímskym 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“

Slovo „veriť“ je (v angličtine) slovo utvorené z dvoch anglosaských slov. Prvé znamená „prijať, že niečo je alebo existuje“ a druhé znamená „konať tak, ako to je“. Veriť preto znamená prijať, že niečo existuje a potom konať podľa toho. Je to akcia slova, ktorá spôsobí (zapríčiní) to, že to budeš mať. Nemôžeš tvrdiť, že veríš bez toho, že by si podľa toho konal. Toto ťa kvalifikuje ako veriaceho; musíš byť konateľom Slova; tým, čo, Slovo praktizuje!

V druhej časti nášho úvodného verša čítame, že dokonca aj démoni veria, že Ježiš je Syn Boží a trasú sa! Ale to z nich nerobí „veriacich“, pretože veriaci prijme to, čo Boh hovorí a potom sám hovorí a koná podľa toho. Takže ak skutočne veríš, že Boh je tým, čo hovorí, že je a urobil to, čo hovorí, že urobil, musíš hovoriť, konať a žiť podľa toho.

Nezastaň iba pri tom, že Ježiš zomrel a bol vzkriesený. Hoci toto spôsobí, že tvoje srdce sa stane spravodlivým pred Bohom, ale nezaručuje to tvoje spasenie. Musíš tiež prijať Jeho dokonalé dielo tým, že Ho vyznáš ako Pána svojho života; to ťa katapultuje do spasenia. To, že veríš, ťa musí poháňať k akcii, to je to, keď sa dôverovanie premení na vieru.
Modlitba


Drahý Otec, s vďačnosťou, pokorou a vierou prijímam Tvoje Slovo týkajúce sa môjho úspechu, zdravia, víťazstva a prosperity a konám dnes v zhode s týmto Slovom, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Rímskym 4:19 – 20

1-ročný plán: Ján 3:22 – 36; 2.Samuelova 23 – 24

2-ročný plán: 1.Korintským 5:1 – 13; Príslovia 3