Čítanie z dňa:  7.07.2019
  Pastor Chris   

CIRKEV AKO „CESTA“ UČENIA

A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde … (Skutky 9:1 – 2).


V záverečnej časti nášho nosného verša vidíme ako Cirkev, v časoch apoštolov, už bola nazvaná „toto učenie“. Je veľmi zaujmavé vidieť Cirkev nazvanú „toto učenie“ potom čo Ježiš v Jánovi 14:6 povedal„ … Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“

Ukazuje to na našu neodeliteľnú jednotu s Ním. Ako je On, tak sme aj my na tomto svete. Dnes predstavujeme CESTU k Otcovi, CESTU do Jeho prítomnosti. Aleluja! V Skutkoch 22:4 apoštol Pavol pri podávaní svedectva o jeho prenasledovaní Cirkvi povedal „až na smrť som prenasledoval toto učenie; viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy“ Potom opäť v Skutkoch 24:14 povedal „Ale priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa učenia, ktoré nazývajú sektou ...“

Rannú Cirkev nazývali „učenie.“ Pán pri svojom opise povedal „Ja som cesta“ (Ján 14:6)! Nová a živá cesta bola odhalená v Ježišovi. A keďže sme teraz nositeľmi Jeho posolstva, my sme tá cesta.

Toto je príliš silné pre náboženskú myseľ, ale pritom nám to Slovo jasne ukazuje. My sme cesta k Otcovi! Nemáme za úlohu ukazovať ľuďom len prítomnosť Boha, ale takisto je nám stanovené uviesť ich dovnútra. Nech je požehnaný Boh! Abdiáš 1:21 hovorí „Potom záchranci vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov. Potom bude kráľovstvo patriť Hospodinovi.“

Všimni si ako tam nepovedal „Záchranca vystúpi na vrch Sion.“ Namiesto toho sa spomína „záchranci“ čo znamená, že na vrchu Sion bude mnoho záchrancov a my ako Cirkev sme tí záchrancovia na vrchu Sion. Sme nositeľmi nebeského poriadku, doručitelia a sprostredkovatelia večných právd. Chváľme Boha naveky!
MODLITBA


Nebeský Otče, ďakujem za kvalifikovanie ma byť Kristovým ambasádorom ukazujúc mužom a ženám cestu do Kráľovstva. Rozumiem tomu ako ja som tá nádej a svetlo pre tento svet. Pôsobím so službou zmierovania a to so všetkým kto som a čo mám. Veľa ľudí v mojom svete uvádzam do Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 10:5 – 8; 2. Korintským 5:18 – 19; Židom 10:19 – 20

1.ročný Biblický plán: Skutky 18:24 – 19:1 – 7 & Jób 12 – 14

2.ročný Biblický plán: Lukáš 7:11 – 17 & Józue 1 – 2