Čítanie z dňa:  7.08.2018
  Pastor Chris   

NARÁBAJ SO SLOVOM

Každý jeden z vás musí prebrať zodpovednosť pre kreatívnosť najlepšie ako viete vo svojom vlastnom živote (Galatským 6:5 ang MSG).


Niektorí Kresťania sa snažia urobiť Hospodina zodpovedným za to čo je vlastne na ich zodpovednosti. Veľakrát keď sa udeje niečo nepríjemné dôjdu k záveru „Je to vôľa Božia; prečo by to inak Boh dopustil?“ Takýto ľudia si potrebujú uvedomiť ako autorita, na zmenu vecí tu na zemi ako aj urobenie našich životov tak krásnych po akých túžime, bola daná nám. Dokážeš spraviť svoj život nádherný tým keď činíš Božie Slovo.

V Matúšovi 17:20 Pán Ježiš kládol dôraz keď povedal „ … Amen, hovorím vám: Keby ste mali vieru čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, tak prejde, a nič pre vás nebude nemožné.“ Hovorí jasne o tom ako si dokážeš vytvoriť svoj vlastný víťazný život keď konáš svoju vieru na Božom Slove. On ti už udelil dávku viery potrebnú na vykonanie tých zmien po akých túžiš.

V Markovi 9:23 Ježiš povedal „ …Pre toho, kto verí, je všetko možné.“ Otázka znie, veríš? Ak áno potom máš pred sebou život nekonečných možností. Uplatni Slovo vo svojom živote do činnosti a tak budeš zakaždým víťaziť. „Nečakaj“ pokiaľ sa Jeho Slovo udeje v tvojom živote; miesto toho narábaj a pracuj so Slovom.

Filipským 2:12 hovorí „ … s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.“ Pracuj na Slove vo svojom živote a postaraj sa aby prinieslo výsledky. Použitím svojej viery sa dokážeš stať tým kým chceš, zmeníš to čo chceš zmeniť a dosiahneš to čo chceš dosiahnuť. Viera je naša mena a „sila vykonať“ v Božom Kráľovstve.

Boh ti už dal dominanciu a autoritu na vytvorenie triumfálneho života pozmenením smerovania udalostí vo svojom živote a ich prispôsobenie sa Jeho perfektnej vôle. Pokračuj aj naďalej so životom v Slove a Božia sláva bude manifestovaná vo všetkom čo robíš.
VYZNANIE


Kristus je môj život a všetko čo potrebujem; a preto je môj život o jednej nekončiacej sláve, radosti, víťazstvách, úspechu a možnostiach! Ja všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje. Nič mi nie je nemožné! Som veriaci v Kristovi Ježišovi; a tak mi patria všetky veci! Aleluja!


Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Jakub 1:22 – 25

1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:30 – 10:1 – 21 & Žalm 78

2.ročný Biblický plán: Efezským 6:21 – 24 & Izaiáš 58