Čítanie z dňa:  7.08.2021
  Pastor Chris   

VZKRIESENÝ SPOLU S KRISTOM

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej (Kolosenským 3:1).


Keď zomrel Ježiš na kríži, urobil tak pre všetkých ľudí. Znamená to, že legálne každý človek bol zachránený. Kresťanstvo ale nezačalo na kríži ani smrťou Ježiša, ale pri vzkriesení. Jeho vzkriesenie spravilo nový život v Kristovi možný.

To je dôvod prečo jediný spôsob ako dokáže niekto okúsiť živú realitu spásy je konaním podľa Rimanom 10:9-10. Tam sa píše „ ... Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“

Rozpomeň sa na slová Ducha inšpirované cez apoštola Pavla v Rímskym 6:4 „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života.“ Keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, boli sme vzkriesení spolu s Ním do novoty života. V Ježišovi Kristovi sme sa stali novým stvorením, sme živí Bohu s nadprirodzeným životom.

Nové stvorenie prišlo ako výsledok Kristovho vzkriesenia. Dostali sme sa von z duchovnej smrti a boli uvedení do života. Ty si bol vzkriesený spolu s Kristom a usadený s Ním na nebeskej sfére. Biblia teraz hovorí, aby si hľadal tie veci ktoré sú hore: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi“ (Kolosenským 3:2).

Narábaj s vedoím ako jeden narodený z hora, ktorý je posadený spoločne s Kristom na mieste prevahy, slávy a moci! Nech Božie veci ako aj tie v Jeho nebeskom kráľovstve do ktorého patríš znamenajú pre teba viac. Rozprávaj nebeským jazykom; ži a pozeraj z hora.
MODLITBA


Žijem a pozerám sa z hora, pretože som posadený s Kristom na mieste prevahy a moci; som živý Bohu s nadprirodzeným životom. Kráčam v prosperite, víťazstve a sláve; skrz Ježiša Krista kraľujem a panujem vo sfére života. Moja náklonnosť je upriamená na Neho a na slávu Jeho nebeského Kráľovstva, teraz a vždy, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:18-23; Efezským 2:4-6

1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:30 – 10:1-21 a Žalmy 78

2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:31-35 a Sudcovia 13 – 14