Čítanie z dňa:  8.08.2012
  Pastor Chris   

Oboznám sa s tým, čo máš

„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť“(2.Peter 1:3).


Pán nás povolal k životu v odpočinku, moci a autorite. To nie je obyčajný život; je to taký život, aký má Boh. Mnohí takýmto životom nežijú, pretože sú o ňom nevedia, zatiaľ čo iní si myslia, že takýto život je príliš vzdialený. Ale toto je život, ktorý skutočne máme v Kristovi.

Ak by si sa spýtal skupiny kresťanov: „Čo by ste chceli, aby Pán pre vás urobil?“, tak som si istý, že odpovede by boli tak rôzne, ako veľa by bolo opýtaných. Ale dôležitá otázka je skôr opýtať sa: „Čo Pán už pre teba urobil?“ Ak by si si urobil obraz toho, čo Pán už pre teba urobil, bol by si udivený, aký nádherný je tvoj život.

To, že človek trpí a veci sa pre neho neriešia neznamená, že ho Boh nepožehnal. Tak potom prečo ešte stále trpí? Ignorancia - nevedomosť! Biblia hovorí, že: „Môj národ zhynie pre nevedomosť...“ (Hozeáš 4:6). Ďalším dôvodom je nevera. Biblia nám hovorí o tom, ako išiel Ježiš slúžiť do Nazareta, ale nemohol tam urobiť veľké zázraky kvôli nevere (Marek 6). Čudoval sa ich nevere (Marek 6:6), ktorá rušila Jeho moc (Amos 3:3). Moc bola dostupná, ale ľudia neverili, aby ju mohli prijať.

Keď Slovo hovorí o prijatí niečoho od Pána, tak často použité slovo je grécke slovo „lambano“, čo znamená zmocniť sa, ujať sa niečoho; uchopiť niečo a urobiť to svojím vlastným. Keď ti napríklad Boh dáva uzdravenie, musíš ho zobrať alebo chytiť. Musíš sa ho chopiť pre seba. Nemôžeš povedať: „Stane sa to v Božom čase“; čas je TERAZ (2.Korintským 6:2). Inak môžeš len sledovať, ako ti všetky slávne požehnania od Boha unikajú. Oboznám sa a uchop všetko, čo Pán už pre teba urobil a zjavil vo svojom Slove.
Modlitba


Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa urobil dostupným v Kristovi Ježišovi. Vyhlasujem, že všetky veci sú moje a žijem v realite toho, kým som v Kristovi Ježišovi. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:17-20

1-ročný plán: Rímskym 11:1-24; Žalmy 79-81

2-ročný plán: Filipským 1:1-8; Izaiáš 59