Čítanie z dňa:  8.08.2017
  Pastor Chris   

JEHO ÚŽASNÁ PRÍTOMNOSŤ V NÁS

… Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta* (Matúš 28:20). * vekov (ang. KJV)


Mojžiš mal požiadavku na Pána. Povedal „ … Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!“ (Exodus 33:15). Mnoho ľudí sa dnes aj pre tieto slová stále modlí „Pane, ak Tvoja prítomnosť nepôjde so mňou, ja sa nepohnem.“ Potrebuješ pochopiť, že Starý Zákon na rozdiel od Nového Zákona, znamenal iné prerozdelenie (rozloženie) moci. V tom čase Ježiš ešte neprišiel; preto sa ľudia žijúci v tom čase nemohli radovať z vecí akým sme my dnes privilegovaní: jednou z nich je Jeho úžasná prítomnosť „v“ nás.

Keď prišiel Ježiš, Židia sa tešili zo zjavenia „Emanuel“ čo znamená „Boh s nami.“ Aké nesmierne požehnanie to pre nich bol v tom čase keď Ježiš kráčal ulicami Galilei, Nazaretu a Kafarnaum! Všemohúci Boh, prebývajúci v Ježišovi, bol s nimi! Ó aké to museli byť časy! Ježiš bol stelesneným Slovom.

Avšak dnešné zjavenie prevyšuje „Emanuela.“ Boh už viac nie je s nami, alebo medzi nami, ale v nás cez Ducha Svätého. Biblia nám hovorí o tajomstve skrytom po celé veky a minulé generácie, avšak teraz je odhalené pred Božími svätými: „ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27).

Kristus v tebe je väčší ako „Emanuel!“ Ježiš prišiel a zomrel; bol pochovaný, vstal zmŕtvych a vystúpil do neba. Teraz je usadený v nebeských sférach, ale cez Ducha Svätého žije v našich srdciach. My preto máme prístup k božskej prítomnosti dvadsaťštyri hodín denne!

V Matúšovi 28:20 Ježiš povedal „ … Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca vekov. Amen.“ On teraz v tebe žije - v každom vlákne tvojho bytia a v každej kosti tvojho tela. Keď hovoríme o Duchu Svätom, Ježiš povedal v Jánovi 14:17 „ …  pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ Duch Svätý bol s nimi pritom ako Ježiš kráčal ulicami a vykonával veľké a mocné zázraky, avšak teraz Duch Svätý žije v tebe. Preto sa dokážeš radovať zo slávy Božej prítomnosti, potulovať sa v Jeho láske a byť pokrytý s Jeho múdrosťou a milosťou; vyžívajúc sa vo večných víťazstvách ktoré pre teba On získal.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za božskú prítomnosť ktorá je vo mne a ktorá so mňa urobila viac ako človeka. Som v spoločenstve s Duchom Svätým, žijem nad všetkými obmedzeniami ľudskej sféry. Ďakujem za Tvoju lásku, hojnú milosť a láskavosť z ktorých sa dnes a navždy radujem v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; Rímskym 8:11; 2. Korintským 6:16

1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1 – 24; Žalm 79 – 81

2.ročný Biblický plán: Lukáš 14:1 – 14; Sudcovia 15 - 16