Čítanie z dňa:  8.10.2016
  Pastor Chris   

Viera získava Pánovu pozornosť

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme (Židom 11:1).


Matúš 15:21-28 nám hovorí príbeh o kanánskej žene, ktorá chcela zázrak pre svoju dcéru a prišla k Ježišovi. Kričala: „Pane, zmiluj sa; moja dcéra je strašne chorá a utláčaná diablom.“ Biblia zaznamenáva, že Ježiš jej nevenoval pozornosť. Keď žena naliehala, učeníci Ježišovi prišli k Nemu a nabádali Ho, aby ju poslal preč, pretože stále za nimi kričala.

Možno si uvedomila, že jej krik nič nezmení; Biblia hovorí: „Ale ona prišla, padla Mu k nohám a prosila: Pane, pomôž mi!“ (Matúš 15:25). Keď to urobila, získala Pánovu pozornosť a všimol si ju. Pochválil jej vieru a vyhovel jej prosbe, pretože jej uctievanie bolo skutkom viery. Jej dcéra bola v tú hodinu slávne uzdravená.

Keď uctievame Pána, získavame Jeho pozornosť. Nie je to naše sťažovanie sa alebo dĺžka trvania našich problémov, čo získava Jeho pozornosť; je to naša viera - a uctievanie je skutkom viery. Boh nie je pohnutý telom, ani dlhými týždňami plakania. Je pohnutý len reakciou ľudského ducha a viera je reakciou ľudského ducha na Božie Slovo. Niekedy si ľudia myslia, že Boh by im mal odpovedať, pretože boli „dobrí“. Povedia: „Pane, som dobrý človek, prečo prechádzam cez takúto situáciu?“

Boh nie je pohnutý tvojou situáciou ani skutočnosťou, že si dobrý človek. Biblia nehovorí, že: „Bez dobroty nie je možné ľúbiť sa Bohu.“ Hovorí: „Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“ (Židom 11:6). Ty máš reagovať na Slovo tvojím duchom; to je to, čo získa Božiu pozornosť. Viera sa nesťažuje. Viera nežobre. Viera kladie dôraz na Slovo a trvá na bezúhonnosti Slova. Viera koná podľa Slova, odmieta kolísanie, odmieta sa vzdať navzdory opozícii. Toto získava Božiu pozornosť.
Modlitba


Drahý Otec, dnes Ťa uctievam. Ty si Najvyšší, živý, pravý, múdry a verný Boh. Si uzdravovateľ, ty ma zaopatruješ a „zásobuješ“ všetkým dobrým. Uctievam Ťa a vyvyšujem Tvoj majestát, lebo Ty si najväčší. Tvoje meno je vyvýšené a oslávené po celej zemi teraz a naveky, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 4:24; Rimanom 1:9

1-ročný plán: Kolosenským 1:24-2:1-5; Izaiáš 27-28

2-ročný plán: Židom 2:10-18; Plač Jeremiášov 4-5