Čítanie z dňa:  8.12.2017
  Pastor Chris   

UVER A VYZNAJ

lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rímskym 10:10).


Človek nie je telo ale duchovná bytosť. Jeho fyzické telo predstavuje sídlo, kde duch, teda reálny človek nažíva. Tvoje telo nie si skutočný ty. Tvoj duch je skutočný ty a každý ľudský duch má kapacitu uveriť; nepotrebuješ vidieť na to aby si mohol uveriť.

Toto odhaľuje podstatu všeobecnej domnienky, že „vidieť znamená uveriť“; je to kontradikcia, pretože nepotrebuješ „uveriť“ tomu čo vidíš. Ak stojíš pri červenej Toyote a máš zdravé oči, nepovieš predsa „Verím, že červená Toyota je zaparkovaná po mojom boku“ vieš že také auto sa tam nachádza, pretože ho jednoducho vidíš. Uveriť musíš jedine tomu, čo si ešte nevidel.

Slovo „veriť“ je sloveso odvodené z viery a viera je podstatné meno. Čin viery znamená uveriť. Takže nepovieš „vidieť znamená uveriť.“ Veriť znamená činiť svoju vieru; dať vieru do činnosti. Napríklad 1.Korintským 3:21 hovorí „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše.“ Potrebuješ uveriť ako všetky veci sú tvoje presne ako o tom hovorí Písmo a potom žiť a činiť podľa toho. Dokonca aj vtedy keď si ešte fyzicky nič z toho nevidel vo svojich rukách. Mal by si uveriť a dať hlas tomu v čo veríš.

Napríklad Biblia hovorí „V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov“ (Kolosenským 1:14). Následne ako v duchu veríš tomuto veršu, prelás „V Kristovi mám svoje vykúpenie; som zbavený viny. On ma vytiahne z problému; som zbavený od každej bolesti, hriechu, temnoty a zo všetkých vecí ktoré sú nesúladné so životom Krista.“ Aleluja!

Najskôr uveríš a potom vyznáš. Veríš so svojim duchom avšak prehlásenie to celé zapečatí: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2. Korintským 4:13).
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za vstup Tvojho Slova do môjho ducha; ja verím a preto hovorím, že som dedičom Božím a spoludedičom s Kristom; svet patrí mne. Nemám vedomie nedostatku alebo potreby; lebo Pán je mojim pastierom; On ma urobil sebestačným. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Rímskym 10:8 – 10

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 1; Daniel 11 – 12

2.ročný Biblický plán: Ján 18:28- 40; 2.Kronická 17 – 18