Čítanie z dňa:  9.01.2020
  Pastor Chris   

ŽIADEN KONTRABAND

... ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli dokázať, čo je perfektná vôľa Božia, totiž, čo je dobré, prípustné a dokonalé (Rímskym 12:2 ang KJV).


Pojem „vedeli dokázať“ z úvodného verša nám neposkytuje to najlepšie vysvetlenie čo Pavol cez Ducha komunikuje. Grécky preklad znie „dokimazo“ čo doslovne znamená preskúmať alebo rozoznať, avšak viac vhodný pojem je „vyšetriť.“

Pre lepšie pochopenie si skús predstaviť colnicu na hraniciach. Colníci majú mandát skúmať cestujúcu verejnosť a pri zvýšených opatreniach dokonca použiť aj viac sofistikované zariadenia za účelom získať snímky podozrivého tovaru. Priamo na tom mieste sa určí či bude alebo nebude udelený vstup do krajiny pre konkrétneho cestujúceho. O tom istom nám hovorí Duch: je na tvojej zodpovednosti „preskúmať“ alebo vyšetriť čo vpustíš do svojho sveta! Tam vonku vo svete existujú kontrabandy – ilegálne veci nesúladné s tvojim božským charakterom v Kristovi. Pod tým rozumieme: chorobu, smrť, chudobu, hnev, horkosť, frustráciu a podobne. Nič z toho nevpusti do svojho života.

Pamätaj si čo hovorí Biblia „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23). Proti životným negatívam si máš vedome postaviť hradbu, zátarasu na ochranu svojho srdca. Je to tvoja zodpovednosť a máš moc i autoritu tak urobiť. Ježiš riekol „Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach“ (Matúš 16:19). Kľúče predstavujú autoritu, zákony a princípy. Ak na zemi čosi nedopustíš máš autoritu neba, rovnako platí ak niečo dovolíš nebo sa postaví za teba.

Tento rok, viac ako kedykoľvek predtým, rezolútne nedovoľ „kontraband“ do svojho života či prostredia. Vehementne odmietni diablove činy a zakáž ich vo svojom tele, rodine, zamestnaní a všade navôkol. Jediné čo by si mal vo svojom svete dovoliť sú nebeské reality, veci súladné s perfektnou vôľou Boha pre tvoj život. Ak sa za to nepostavíš, nič sa nezmení. Začína to obnovením alebo transformovaním tvojej mysle. Obnovená myseľ vyjadrí a dovolí iba Božie myšlienky. Potom bude Jeho spravodlivosť, láska, dobrota, radosť a pokoj plynúť v tvojom živote a prostredí. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za moc určiť si čo vpustím do môjho sveta. Do môjho života nevpúšťam žiaden nevhodný obsah. Vehementne odmietam chorobu, chudobu, smrť a všetko čo ubližuje či zväzuje. Vo mne a vôkoľ mňa sú dovolené jedine také veci, ktoré sú v súlade s Božím životom, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 6:13; Rímskym 8:13 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Matúš 7:7 – 29 & 1.Mojžišova 23 – 24

2.ročný Biblický plán: Skutky 7:54 – 60 & Nehemiáš 13