Čítanie z dňa:  9.04.2018
  Pastor Chris   

POTEŠENIE NAVEKY

Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel (Žalm 16:6).


Boh ťa nepriviedol na svet, aby si sa trápil životom. Ježiš povedal „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Matúš 11:28). Život aký nám On dal je o požehnaní, radosti a potešení naveky. Všetko čo Boh urobil vrátane sveta vôkoľ teba, bolo stvorené pre tvoj benefit. On tebe bohato dal všetky veci pre potešenie (1.Timoteovi 6:17); tak sa raduj zo svojho života.

Zamysli sa nad tým: Biblia v knihe Genezis spomína ako Boh umiestnil človeka do novostvorenej záhrady Eden – Eden znamená pôžitok / potešenie. Vieš si predstaviť, že Boh dal Jeho prvého človeka do záhrady potešenia? Hospodin sa zároveň postaral o to, aby všetky veci boli pripravené a zariadené ešte predtým ako stvoril človeka a položil ho do tej záhrady. Od samotného začiatku Boh stanovil, aby naše životy majú byť plné potešenia a radosti!

Dávid tomu rozumel a vykríkol „Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel“ (Žalm 16:6). Preklad z Modernej Anglickej Verzie podáva jasnejší obraz; hovorí sa tam „Ty robíš môj život potešením a moja budúcnosť je jasná.“ Aké je to mocné vyznanie! Trochu ďalej v jedenástom verši povedal „ … v tvojej prítomnosti je plnosť radosti; po tvojej pravici sú potešenia na večné veky“ (Žalm 16:11 ang KJV).

Žalm 5:12 (anglický AMPC) uvádza“ Lebo Ty, Pane [nekompromisne] požehnáš spravodlivého [toho ktorý je statočný a bezúhonne stojí pri Tebe]; a štítom priazne ho obkolesíš (potešenie a protekcia). My sme sa narodili priamo do Božej prítomnosti, kde sa nachádza plnosť radosti a večné potešenie. Stvoriteľ už spravil všetko nevyhnuté pre teba, aby si mal dnes príjemný život a skvelý zajtrajšok. Maj takéto vedomie. V Jánovi 10:10 (ang AMPC) Ježiš povedal „ … Ja som prišiel aby mohli mať život a radovali sa z neho a mali ho pritom v hojnosti (do plnosti, až pretečie).“ Aleluja!
VYZNANIE


Môj život je na slávu Boha; On ma spravil plodným a produktívnym a ja kráčam v Jeho spravodlivosti. Jeho božská moc mi dala všetko týkajúc sa života a zbožnosti a ja prebývam naveky v Jeho prítomnosti, kde prosperujem, kraľujem a radujem sa zo života do plnosti. Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Jeremiáš 29:11; Jób 36:11; Ján 10:10 (študijný preklad)

1.ročný Biblický plán: Lukáš 12:1 – 21 & Sudcov 7- 8

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:29 – 39 & Žalm 114 – 115