Čítanie z dňa:  9.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ON JE TVOJA VSTUPENKA

Vzdávaním vďaky Otcovi, ktorý vás kvalifikoval zdielať dedičstvo svätých v kráľovstve svetla (Kolosenským 1:12 ang NIV).


Predstav si ako sa chystáš na kultúrne predstavenie, kde je potrebné mať dopredu zakúpenú vstupenku, no ty sa dostavíš bez nej. Pri vstupnej bráne ťa z najväčšou pravdepodobnousťou otočia naspäť z čoho ostaneš asi sklamaný. Na druhej strane ak v ruke držíš platný lístok potom máš istotu a pri vstupe sa ním stačí len preukázať. Je to podobné tomu čo pre teba reprezentuje meno Ježiš: je to vstupenka do každého požehnania. Jeho meno znamená ďaleko viac ako si ty vieš predstaviť, prípadne aká je tvoja túžba. Aleluja! Ježiš v Jánovi 16:23 riekol „A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene.”

Všetko o čo chceš prosiť a po čom túžiš je v Kristovi už naplnené. Jediné čo teraz potrebuješ spraviť je prehlásenie o tom ako v Jeho mene už všetky veci patria tebe. Opakovane prehlás „Som Boží dedič a spoludedič s Kristom, účastník na dedičstve svätých; všetky veci sú moje, v mene Ježiš!“ Ked spravíš takéto prehlásenie, stvorenstvo ti začne odpovedať. Sláva Bohu!

Z dôvodu neznalosti o ukončenom diele Krista, mnohí stále prosia Boha o požehnanie, uzdravenie či vyslobodenie a podobne. Poskytuje im to akési uspokojenie priblížiť sa k Hospodinovi s postojom prosby. Boh to ale tak nechce; obzvlášť nie potom všetkom čo Ježiš dosiahol v tvojom mene cez Jeho sprostredkovanú obetu! On ťa priviedol do jednoty s božstvom. S Ním máš odvahu cez Ducha pristúpiť k Otcovi ako aj nebeskému požehnaniu. Nech je požehnaný Boh!
MODLITBA


Drahý Otče, ďakujem za moc i autoritu v mene Ježiš. Podľa nej žijem a preto sa hemžím v dobrote, víťazstvách a nebeskom požehnaní. V Jeho mene kráčam do úžasného dedičstva a slobody synov Božích. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Efezským 3:12; Skutky 13:38 – 39; 1.Korintským 3:21

1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:25 – 36 & Žalm 82 – 84

2.ročný Biblický plán: Filipským 1:9 – 14 & Izaiáš 60