Čítanie z dňa:  9.10.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

„Nebojuj“ s nikým

Izraelský kráľ Acháb povedal judskému kráľovi Jóšáfátovi: Pôjdeš so mnou do Rámot-Gileádu? Povedal mu: Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud; budem s tebou v boji. Jóšáfát však povedal izraelskému kráľovi: Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo! (2.Kronická 18:3-4).


Boj viery je jediný oprávnený boj pre kresťana, a nie je to boj s ľuďmi. Takže nikdy nebojuj alebo nechoď do konfliktu s kýmkoľvek o čokoľvek. Boj s ľuďmi je zlý boj. Niekedy sa môže zdať, že je to „boj“ za niečo, alebo za nejakú záležitosť, ale hľadaj Pánove vedenie.

Napríklad kráľ Achab bol pripravený tvrdo bojovať, aby vymohol zem, o ktorej veril, že mu oprávnene patrí a požiadal Jóšafata, Júdskeho kráľa, aby s ním išiel do boja. Avšak Jóšafat mu múdro odpovedal a povedal: „...predtým, než čokoľvek urobíš, opýtaj sa Boha na vedenie“ (angl. preklad).

Ak si myslíš, že si bol oklamaný bratom alebo sestrou a keď s rozhoduješ riešiť tú záležitosť, spomeň si na Písmo. 1.Korintským 6:7 hovorí: „Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?“ Ži vyšší život; nebojuj s ľuďmi. Podobne ako Acháb mnoho ľudí dnes bojuje za rôzne „Rámot-Gileády“ bez toho, aby počúvali Pána. Nerob to tak.

Pán ťa už postavil na Skalu, Ježiša Krista a nijaký nástroj utvorený proti tebe nemôže byť úspešný. Nezáleží na tom, kto je proti tebe; nemôžu od teba zobrať to, čo ti Boh dal. Ty nie si ako niekto iný. Si odlišný a nemôžeš byť v nevýhode.

Premýšľaj o Abrahámovi: keď mohlo prísť k tomu, aby mal so svojím synovcom Lótom ťahanicu o krajinu, vyriešil to bez akejkoľvek hádky. Abrahám s nebeským vedomím povedal svojmu synovcovi: „Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní“ (1.Mojžišova 13:8). Takýmto spôsobom hovoria nebeskí ľudia. Nerozmýšľajú tak, že by mohli byť v nevýhode. Takýmto spôsobom by si mal rozmýšľať aj ty, a keď tak budeš robiť, nebudeš musieť viac bojovať s nikým o nič.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a Ducha Svätého, ktorý ma vždy vedie po ceste pravdy a Tvojej dokonalej vôle. Som presvedčený, že moje túžby sú zaručene naplnené, pretože sú v súlade s Tvojou vôľou a všetky veci pôsobia spolu pre moje dobré, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 5:19-21

1-ročný plán: Kolosenským 2:6-23; Izaiáš 29-30

2-ročný plán: Ján 4:43-54; 1.Kráľov 15