Čítanie z dňa:  9.11.2018
  Pastor Chris   

Spravedlnost – dar milosti

Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista (Římanům 5:21).


Spravedlnost je Boží povaha a přirozenost ve vás, která vám dává schopnost postavit se před Boha bez pocitu viny, podřadnosti nebo odsouzení. Spravedlnost je vyvrcholením Božské milosti, která zaručuje přijetí, svobodu a dává lidskému duchu právo být v přítomnosti Boha. Takže milost Boží nám dala tuto spravedlnost; to je to o čem se dočteme v našem úvodním verši.

Spravedlnost je Božím darem, který jsme v Kristu Ježíši přijali skrze Jeho milost. Díky milosti jsme přijali Boží povahu spravedlnosti a byli převedeni do Království plného Lásky Jeho Syna, kde spolu sním vládneme a panujeme. Jan 1:17 uvádí: „Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše“. Římanům 5:17 říká: …ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista!"

Nejen, že máme moc nad ďáblem a okolnostmi v našem životě, ale žijeme ve spravedlnosti Boha a taky jako spravedlnost. Nic a nikdo nás už nemůže odsoudit, protože nás ospravedlnil sám Bůh. On nás prohlásil za nevinné a učinil to pro nás díky jeho spravedlnosti. Aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. (Římanům 3:26)

Je vaší zodpovědností uchopit tuhle spravedlnost, což znamená, že ji budete neustále mít ve vašem vědomí. Ve vašem životě budete vládnout jako král a budete uplatňovat nadvládu nad satanem, světem a okolnostmi kolem vás. Když se Boží spravedlnost stane vaším vědomím budete mít odvahu a jistotu modlit se o očekávat odpověď. Boží spravedlnost vám dává nadvládu nad satanem a jeho obviněním, stane se z vás vítěz!

Opravdu nezáleží na tom, kde jsi byl, co jsi udělal, jak jsi žil anebo v jakém žaláři jsi byl. Teď už jsi přijat v Kristu Ježíši (Efezským 1: 6). Teď, v Jeho přítomnosti jsi svobodný a už se nemusíš bát. Můžeš se svobodně vyjadřovat a být sám sebou, bez jakýchkoliv omezení. Byl jsi osvobozen abys mohl žít radostně a uctívat jej, protože v něm jsi byl ospravedlněn a máš právo být v jeho přítomnosti. Jsi Boží spravedlnost v Kristu Ježíši. Haleluja!
Modlitba


Drahý Otče, děkuji ti za dar spravedlnosti. Nyní před tebou stojím a jsem ospravedlněný a oslavený v lásce. Jsem svobodný, abych tě mohl uctívat a žít radostně ve tvé přítomnosti. Využívám toho, že před tebou mohu stát ospravedlněn a vládnu tak ve svém životě jako král. Ve jménu Ježíš, Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2: 8 – 9; Filipským 3: 9; 2.Korintským 5:21

1.ročný Biblický plán: Židom 9:1 – 10 & Žalospevy 1 – 2

2.ročný Biblický plán: 2.Peter 1:1 – 12 & Ezechiel 40